Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор


Категория на документа: Счетоводство


Кт с/ка от подгр. 302 "Материали"

Заедно с това, за да се отразят получените суми, свързани с продажба на материали от бюджетните предприятия, се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка от гр. 50 "Парични средства"

Кт с/ка 7112 "Приходи от продажба на материали"

Кт с/ка 4511 "Разчети за ДДС"

В случаите, когато намалението на материалните запаси се извършва чрез предоставянето им на подведомствените бюджетни предприятия се съставя счетоводната статия"

Дт с/ка 4500 "Вътрешни разчети за доставка и прехвърляне на активи, пасиви, приходи и разходи

Кт с/ка от подгр. 302 "Материали"

Ако бюджетното предприятие след съгласие на висшестоящата институция пристъпи към безвъзмездно предаване на материали, за тяхното изписване се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка 6990 "Намаление на нетните активи от други събития"

Кт с/ка от подгр. 302 "Материали"

В края на отчетния период материалите подлежат на преоценка, която може да се изразява в подоценка или в надоценка. За отразяване на отрицателна преоценка в случаите, в които отчетната стойност на материалите е по-висока от справедливата им цена, се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка 7802 "Отрицателни преоценки на активи"

Кт с/ка от подгр. 302 "Материали"

При положителна преоценка на материали, в случаите, в които отчетната им стойност е по-ниска от справедливата им цена, се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"

Кт с/ка 7801 "Положителна преоценка на активи"

Счетоводно отчитане на стоките в бюджетните предприятия

Стоките са част от краткотрайните материални активи в бюджетните предприятия, предназначени за покупка и продажба. Стоките могат да се намират в складовете, в обектите за продажба, на отговорно пазене, на консигнация, на път и други.

За отчитане на стоките по сметкоплана е предвидена активната балансова сметка 3040 Стоки. Към сметката могат да се открият следните подсметки:
30401 Стоки на склад
30402 Стоки на отговорно пазене
30403 Стоки на консигнация
30404 Стоки на лагеруване
30405 Стоки за преработка, дообработка и сортировка
30406 Транзитни стоки
30407 Разлика до продажни цени на стоки

Основание за отразяване на операциите по увеличение и намалението на стоките се извършва въз основа на следните първични документи: фактура, стокова разписка, отчет за дневни продажби, инвентаризационен опис и др.

Стоките се отчитат натурално и стойностно по материално отговорни лица и по обекти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.