Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор


Категория на документа: СчетоводствоКт с/ка от гр. 50 "Парични средства"

За отразяване прехвърляне на материали от един склад на бюджетното предприятие в друг се съставя статията:
Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"

Кт с/ка от подгр. 302 "Материали"

В бюджетните предприятия, материалите могат да се получат и по безвъзмезден начин. За целта се съставя счетоводната статия:
Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"

Кт с/ка 7413 "Текущи трансфери и дарения в натура от страната"

Когато в предприятията на бюджетна издръжка се получат материали в резултат от ликвидация на матерални дълготрайни активи, се съставя статията:
Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"

Кт с/ка 7990 "Прираст в нетните активи от други събития"

За получените материали по реда на централизираните доставки, в бюджетното предприятие се съставя статията:

Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"

Кт с/ка 4500 "Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на активи, пасиви, приходи и разходи

При установяване на излишъци от материали след проведена инвентаризация се съставя счетоводната статия:
Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"

Кт с/ка 7933 "Излишъци на материални запаси"

Действащото счетоводно законодателство позволява получените материали под формата на помощи по реда на програми за развитие на дадената дейност, финансирана от чужбина, отчитането да се извършва по задбалансови сметки. Така, например, получаването на помощи под формата на книги за библиотеките, научна и друга литература може да се отчете по счетоводен път чрез съставяне на счетоводната статия:

Дт с/ка 9978 "Други задбалансови активи"

Кт с/ка 9981 "Кореспондираща сметка за задбалансови активи"

Отчитането на разхода на материали се отразява по счетоводен път, чрез съставяне на счетоводната статия:

Дт с/ка от подгр. 601 "Разходи за материали"

Кт с/ка от подгр. 302 "Материали"

По-нататък разходът на материали, ако е необходимо се отразява по направление в зависимост от функционалното им предназначение. За целта се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка от подгр. 650 "Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин

Кт с/ка от подгр. 601 "Разходи за материали"

Намалението на материалите в бюджетните предприятия може да се извърши и при продажби. В случая се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка 6112 "Отчетна стойност на продадените материали"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.