Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор


Категория на документа: СчетоводствоСчетоводно отчитане на материалите в бюджетните предприятия

За отчитане на материалите в предприятията от публичния сектор се използва подгрупа 302 Материали. За отчитане процеса на доставка на материали може да се използва аналитичната партида "Доставки". Сметката е активна, калкулационна, и се използва за формиране цената на придобиване на материалите, която включва фактурната стойност и всички разходи по доставката. Към партида "Доставки" може да се организира аналитично отчитане по видове материали, по видове доставки и други условия.

Подгрупа 302 Материали се използва за отчитане на всички видове материали в предприятията от бюджетната сфера.

Поради специфичния характер на бюджетната дейност в отделни случаи, когато материалите се предават пряко за използване в бюджетната дейност, може подгрупа 302 Материали да не се използва. В този случай обаче следва да се създаде подходяща система за оперативно отчитане на предадените за употреба, но неизползвани материали.

Съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия към подгрупа 302 Материали се препоръчва изграждането на следната структура:
с/ка 3020 Горива
с/ка 3021 Канцеларски материали
с/ка 3022 Храна
с/ка 3023 Медикаменти и лекарства
с/ка 3024 Учебни материали и помагала
с/ка 3025 Постелем инвентар и работно облекло
с/ка 3026 Строителни материали
с/ка 3027 Консумативи и резервни части за хардуер
с/ка 3028 Други резервни части
с/ка 3029 Други материали

Синтетичните сметки от подгрупа 302 Материали са активни, балансови сметки и към тях могат да се открият подсметки по групи материални запаси и аналитични сметки по видове материали, съобразно конкретните особености на бюджетната дейност.

За отчитане на доставените материали, въз основа на издадената от продавача фактура се съставя счетоводната статия:
Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"

Кт с/ка от подгр. 40 "Доставчици" или

с/ка от гр. 50 "Парични средства"

Когато доставката на материали е съпроводена с начисляване на данък върху добавената стойност, в случаите когато бюджетното предприятие и доставчикът (продавачът) са регистрирани по Закон за данък върху добавената стойност лица се съставя счетововодната статия:
Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"
Дт с/ка 4511 "Разчети за ДДС"

Кт с/ка от гр. 40 "Доставчици" или

Кт с/ка от гр. 50 "Парични средства"

За изплатените разходи за товаро-разтоварни работи с включен данък върху добавената стойност, въз основа на платежен документ се съставя следната счетоводна статия:
Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"
Дт с/ка 4511 "Разчети за ДДС"

Кт с/ка от гр. 40 "Доставчици" или

Кт с/ка от гр. 50 "Парични средства"

Когато доставката на материали е свързана с начисляването на транспортни разходи с включен във фактурата данък върху добавената стойност и въз основа на транспортен документ (товарителница), се съставя статията:
Дт с/ка от подгр. 302 "Материали"
Дт с/ка 4511 "Разчети за ДДС"

Кт с/ка от гр. 40 "Доставчици"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.