Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор


Категория на документа: Счетоводство1. Зачисляване на млади животни в групата на животните за угояване
срещу дебитиране на сметка 312 Животни за угояване.

2. Зачисляване на млади животни в групата на материалните дълготрайни
активи срещу дебитиране на сметка 202 Продуктивни и работни животни.

3. Продажба на млади животни срещу дебитиране на сметки от група 70
Постъпления от продажби.

4. Безвъзмездно предадени или погинали млади животни срещу дебитиране
на сметки от група 66 Други извънредни разходи. Получените използваеми
продукти от погинали млади животни се отчитат по дебита на сметките от група
30 Материали, продукция и стоки.


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

1. Фесчиян, Д., Счетоводство в публичния сектор, УНСС, София, 2009 г.;
2. Баташки, Г., Счетоводни стандарти в публичния сектор, Ценов, Свищов, 2005;
3. Фесчиян, Д., Бюджетно счетоводство, ФорКом , София, 2005 г.;
4. АПИС
5. Интернет

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.