Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор


Категория на документа: СчетоводствоСметка 305 Изпратени стоки и предадени работи

Чрез сметка 305 се отчитат изпратените на клиента продукция, стоки и
оказани услуги в случаите, когато предприятието ще осъществи продажбата при
определени условия в договора - монтаж, изпитание, проби и др.

По преценка на предприятието сметка 305 може да не се води, а към
сметки303 Продукция и 304 Стоки се откриват четирицифрени сметки със същото
наименование: Изпратени стоки и предадени работи.

Аналитичното отчитане към сметка 305 може да се организира по видове
материални запаси и по клиенти.

Сметка 305 се дебитира при предаване на продукцията, стоките и услугите
на клиента срещу кредитиране на сметки 303 Продукция, 304 Стоки и сметки от
група 61 Разходи за дейността.

Сметка 305 се кредитира при отразяване процеса на продажба на предадени
стоки, продукция и услуги срещу дебитиране на сметки от група 70 Постъпления
от продажби.

Млади животни и животни за угояване

В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат младите животни
и животните за угояване.

Аналитичното отчитане към сметките от група 31 може да се организира по
ферми, по материалноотговорни лица, по видове животни, по възрастови групи с
данни за брой, живо тегло и оценка.

Сметка 310 Млади животни

Чрез сметка 310 се отчитат младите животни. Тук се включват всички
приплоди или доставени от други предприятия млади животни до зачисляването
им в групата на продуктивните и работните животни и на животните за угояване
или до отписването им поради продажба, клане и др.

Сметка 310 се дебитира при:

1. Заприходяване на приплоди; отразяване на установения прираст на
младите животни срещу кредитиране на сметки от група 61 Разходи за дейността.

2. Заприходяване на закупени млади животни срещу кредитиране на сметки
от групи 40 Доставчици и свързани с тях сметки и 50 Парични средства или
сметки 301 Доставки, 422 Подотчетни лица.

3. Установени при инвентаризация незаприходени млади животни или
безвъзмездно получени срещу кредитиране на сметка 763 Излишъци на активи.

Сметка 310 се кредитира при:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на материалните запаси на предприятията в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.