Счетоводно отчитане на дългосрочните инвестиции в съучастия


Категория на документа: Счетоводство


Тема 15
Счетоводно отчитане на дългосрочните инвестиции в съучастия

Дългосрочните инвестиции в съучастия са съществена съставка на дългосрочните финансови активи. Тяханта същност е в участието на предприятието в капиталите на други предприятия, като инвестира дълготрайно в тях имущество-пари, валута, дълготрайни материални и нематериални активи, материални запаси, вземания и други. Има две особенности за това инвестирано имущество и те са:
1. В предпреиятието, което инвестира, то губи притежаваната форма на въплащение и функционална роля и приема друга форма-съучастие във вид на дялове в ООД и акционерно участие в АД, а функционалната му роля е да носи девидент на инвеститора
2. В предприятието, което получава-ООД или АД, инвестираното имущество се заприходява с притежаваните при инвеститора форма на въплащение и функционална роля, като ведно с това става съдържание на неговия основен капитал

В зависимост от това колко голям е размерът на инвестицията на предприятието-инвеститор, то придобива влияние-контролно, значително и малцинствено, върху дейноста на препдриятието, в което е инвестирано.

Контролно е влиянието, когато предприятието-инвеститор с направената от него инвестиция придобива пряко или косвено чрез дъщерно предприятие повече от 50% от капитала, от гласовете или от членовете на органите за управление на предприятието в което инвестира.

Значително е влиянието, когато инвеститор срещу напревената от него инвестиция придобива пряко или косвено чрез дъщерно предприятие повече от 20% от капитала и от гласовете на органите за управление на предприятието в което е инвестирано.

Малцинствено е влиянието- когато инвеститорът притежаве по-малко от 20% от капитала и от гласовете в органите за управление в инвестираното предприятие.

Дългосрочната инвестиция е също, когато препдриятията придобиват дялове или акции в смесено предприятие-корпорация, съдружение и други, срещу инвестирано в него имущество. Този вид предприятие в Международние и Национален счетоводен стандарт 31 се определя като "договорно взаимоотношение, по силата на което две или повече страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол". Статусът на предприятието инвеститор може да бъде като съдружник и като инвеститор.

Всеки придобит от предприятието-инвеститор процентен дял в нетните активи на други предприятия трябва да има съответка оценка. Тя е в зависимост от мотода по, който инвеститорът възприема, за да оценява направената от него дългосрочна инвестиция. В Международните и Националните счетоводни стандарти - 27, 28 и 31, са регламентирани два метода за оценка на дългосрочните инвестиции: себестойностен метод и медод на собствения капитал.

Себестойностния метод е такъв счетоводен метод, според който инвестицията при нейното придобиване се записва по цена на придобиване, която се формира от заплатената за нея покупна цена и от направените за нейното придобиване разходи.

Що се отнася до метода на собствения капитал, инвеститора записва направената от него дългосрочна инвестияция също по себестойностния метод, т.е. по цената на придобиване. В това е и приликате между двате медота. По нататък обаче различията в счеотоводното им отчитане са големи. Една от съществените разлики, е че дългосрочната инвестияция отчитана по метода на собстения капитал се преизчислява периодически.

Счетоводното отчитане на дългосрочните инвестиции има и следваща стъпка - използването на съответните счетоводни сметки за тях. В примерния Национален сметкоплан е предвидено те да се отчитат чрез група 22 Дългосрочни финансови активи, като счетоводните сметки са обособени според придобития от инвеститора процентен дял в капитала на предприятието, в което е инвестирано. А те са: 221 Инвестиции в дъщерни предприятия, 222 Инвестиции в асоциирани предриятия и 223 Инвестиции в смесени предприятия. Не е предвидена сметка за счетоводно отчитане на инвестициите с малцинствено влияние. Тъй като всични шифри за сметка в група 22 са заети, предлага се за този вид инвестиции към сметка 229 Други дългосрочни инвестиции да се подобри с четирицифрен шифър сметка 2291 Инвестиции в предприятия с малцинствено участие.

Сметките 221, 222, 223 и 2291, които съгласно примерния Национален сметкоплан се предлагат за счетоводно отчитане на дългосрочни инвестиции в съучастия имат следните присъщи качества - активни са според връзката им с баланса и са основни по признака структура и предназначение на сметките. Аналитично отчитане към всяка от тях от тях следва да се води в няколко разрезам, а именно: по предприятия, в които дългосрочно е инвестирано имущество; по видове участия, дялове и други форми на съучастия на предприятието-инвеститор; по видиве ценни кинижа; по видиве валута.

Ето и по-съществени дългосрочни инвестиции на предриятия за придобиване на дялове или акции от други предприятия:
А) Придобиване на акции, респективно на дялове от капитала на други предприятия срещу дългосрочно инвестиране в тях на парични средства.Когато те са придобити от предприятието с валутни парични средства, тогава особенност е това - не се отчита валутната курсова разлика.(пример има в учебника- Курс по счетоводство на предприятието ст.289)
Б) Предприятията могат да придобиват дялове в капитала на други предприятия срещу компенсаторни записи. Те са държавни ценни книжа, издадени от държавата за обезпечавене на гражданите за реституираната им собственост. Компенсаторните запаси като платежно средство имат тази особенност - номиналанта им стойност е 1,00 лв. Те обаче се търгуват по тази тяхна номинална стойност и от инвестиционен посредник, който по принцип е банката.(пример има в учебника - Курс по счетоводсто на предприятието стр.291)
В) Предприятията могат да инвестират дългосрочни непарични вноски в капиталите на други предприятия. Те по същество са веществени активи - дълготрайни материали, нематериални и биологични активи, краткотрайни материални запаси във вид на материали, продукция, краткотрайни билологични активи и стоки. (пример има в учебника - Курс по счетоводство на предприятието стр.292)
Г) Дългосрочна финансова инвестиция е също, когато предприятието предоставя активи като апортна вноска на съвестна дейност в други предприятия. Създаденият по този начин стопански субект е смесено предприятие. В него всеки от инвеситращите може да бъде съдружник, когато споделя съвместния контрол върху дейноста му, и инвеститор, когато не споделя този контрол. Внесените активи като апортна вноска не се оценяват по един и съши начин. Те, като дългосрочен материален актив, нематериален и биологичен актив, се оценяват от три вещи лица назначени от съда. А ако апортната вноска е каткотраен материал, оценката му е неговата спреведлива стойност като продажна или пазарна цена.

Международните и Националните счетоводни стандарти:27,28 и 31 дават следните предписания:
А) Инвеститорът да отчете приход от всяка негова дългосрочна инвеситция, отчитана по себестойностния метод или по метода на собствения капитал, който е неговият дял в акумулираната нетна печалба на предприятието, в което е инвестирано. Той, когато е дивидент, се осчетоводява в зависимист от това - в счетоводната политака по кой от методите се отчита придобитата инвестиция от предприятието. Тя, когато се осчетоводява и отчита по себестойнистният метод за дивидента е:
Д-т с-ка 424 Вземания от съучастия
К-т с-ка 722 Приходи от дялово участие
В предприятието, когато придобитата от него инвестиция се отчита по метода на собствения капитал, дивидентът се осчетоводява със статия.
Д-т с-ка 424 Вземания от съучастия
К-т с-ка от група 22 Дългосрочни финансови активи
Дългосрочната инвестиция в смесено предприятие се записва при нейното придобиване по метода на собствения капитал. В такъв случай счетоводно се намалява неговия инвестиционен дял. Тогава статията, с която се осчетоводява полученият от инвесититора паричен дял или дял от съвместно произведена продукция, е:
Д-т с-ка 503 Разплащателна сметка в левове
Д-т с-ка 303 Продукция
К-т с-ка 223 Инвестиции в смесени предприятия
Б) Инвеститорът да покаже в годишния финансов отчет всяка дългосрочна инвестиция в друго предприятие по нейната спреведлива стойнист. Той може да направи това по два подхода - капиталов или приходно-разходен. При капиталовия медот съшщноста му е в това - разликата между оценаната по справедлива стойност дългосрочна инвестиция и нейната балансова стойност да се отчита счетоводно като преоценъчен резерв с капиталов характер. Що се отнася до до другия подход - приходно-разходния, той е практика сега, която нормативна се регламентира от МСС и НСС: 27, 28, 31 и 36. Същностна на този подход е в това, че разликата между спреведливата стойност на инвестицията и нейната балансова стойност счетоводно се отчита като текущ финансов приход или разход за инвеститора.

Когато дългосрочната инвестиция се отчита по себестойностния метод, тогава тям има като спреведлива стойност нейната себестойност. И още нещо, когато дългосрочната инвестиция е записана при нейното придобиване, преоценка не й се прави. В годишния финансов отчет обаче нейната баласова стойност може да се коригира по две причини: Едната е когато инвеститорът получи доход, който е по-голям от дела му като дивидент. Другата причина е за нямаляване на балансовата стойност на дългосрочната инвестиция е, когато се поема дял от загубата.

Дългосрочните инвестиции, когато в счетоводната политика на инвеститора е възприет методът на собствения катпитал, имат като спреведлива стойност също себестойноста на тяхното придобиване. Тя като балансова стойност периодично се преизчислява за годишния финансов отчет. Това се налага от следното: А) балансовата стойност на инвестицията да се увеличи или намали с оглед дела на печалбите или загубите. Б) възвръщане на инвестицията за сметка на получени доходи от инвеститора. В) преизчисляване на балансовата стойност на инвестицията.

Предприятието, в което е инвестирано, може да завърши отчетната година с балансова загуба. Когато това стане инвеситора намалява балансовата стойност на инвестицията. Възможностите за това са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на дългосрочните инвестиции в съучастия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.