Счетоводни сметки


Категория на документа: Счетоводство


Актив Пасив
Разни активи 600 разни пасиви 600
Материали +15
Пари в сметка -15
При съставяне на счетоводната статия се започва със сметката която се дебитира.Активна сметка която се увеличава се дебитира.В случая тази сметка е материали.Счетоводните статии се водят в лева.Сметката разплащателна намалява и затова се кредитира.Статията изглежда така:
Д сметка материали 15 000 лв.

К сметка разплащателна 15 000 лв.
Пред двете сметки се поставя права черта която показва връзката между двете сметки,а под тях се записва съгласно кой документ е извършена промяната и какво е извършено.
За да се състави счетоводна статия се следва следното.Получава се фактура.След това се следи кои два обекта се засягат,как се изменят и се определя какви са сметките(дали се дебитират или кредитират)Без документ не може да се състави статия защото няма основание.След като се състави статията се нанасят измененията по съответните сметки.
Дебит(+) сметка материали Кредит (-) дебит(+) сметка разплащателна кредит(-)
15 000 15000
След това трябва да си отбележим,че са нанесени промените.
ДЕБИТА ВИНАГИ Е РАВЕН НА КРЕДИТА!Само активни сметки кореспондират помежду си само активни сметки при преструктуриране на актива
-преструктуриране на пасива-пример:при предприятия се отпуска кредит от банка и с него се изплаща задължение към доставчик в размер на 100 000 лв.
В случая се засягат две пасивни сметки-получени заеми и доставчици;заема се увеличава а задълженията към доставчика намаляват.Пасивната сметка която се увеличава се кредитира а която намалява се дебитира.Статията изглежда така:
Д доставчици 100000 лв.

К получ.заеми 100000 лв.
След това разнасяме по сметките по същия начин както предния .При този вид си кореспондират само пасивни сметки.
-увеличение на баланса-пример:с фактура е закупено транспортно средство на стойност 50 000 лв.,която сума е изплатена със заем от банка.Двете сметки в случая са транспортни средтсва и получен заем.Транспортни средства е активна сметка.Заема е пасивна сметка и тя също се увеличава.Активната сметка която се увеличава се дебитира.Пасивната сметка която се увеличава се кредитира.Статията изглежда така:
Д трансп. Средства 50 000 лв.

К получени заеми 50 000 лв.
След това разнасяме по сметките
Д(+) тр.средтва К(-) Д(-) пол.заем К(+)
50 000 50 000
Тук кореспондират активни и пасивни сметки в посока на увеличението
-намаление на баланса-пример:съгласно разчетно платежна ведомост са изплатени заплати на персонала в размер на 15 000 лв.от касата на предприятието.Двата обекта са каса и задължения към персонала.Парите в касата намаляват,сметката каса е активна и се кредитира,а сметката задължения към персонала е пасивна и се дебитира
Д зад.персонал 15 000

К сметка каса 15 000
Следва нанасяне по сметките
Д(-) зад.персонал К(+) Д(+) каса К(-)
15 000 15 000
Тук е характерно,че кореспондират активни и пасивни сметки в посока на намаление.Активните се кредитират,а пасивните се дебитират.
Баланса има два вида сметки-активни А и пасивни П.Когато активните се увеличават се дебитират,а когато активните намаляват се кредитират.Когато пасивните се увеличават се кредитират,а когато пасивните се намаляват се дебитират
7.Същност на оборотната ведомост.-Оборотната ведомост е помощна таблица на счетоводния баланс.Тя се съставя след като се установят крайните салда по счетоводните сметки и преди да се състави счетоводния баланс.В оборотната ведомост се описват всички синтетични счетоводни сметки със техните начални салда,обороти и крайни салда диференцирани по дебит и кредит

В този случай при правилно попълване при начално салдо дебит=кредит;при оборот дебит=кредит и при крайно салдо дебит=кредит.Чак след това се прави счетоводния баланс.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводни сметки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.