Счетоводни сметки


Категория на документа: Счетоводство


СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ-СЪЩНОСТ,СТРОЕЖ И ФОРМИ.ДВИЙНО ЗАПИСВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ.
1.Същност на метода на счетоводните сметки.Тези сметки са метод за икономическа групировка,текущо отчитане и контрол както на състоянието на активите и техните източници във всеки желан момент така и тяхното движение и изменение през даден отчетен период.Балансът е метод за периодичен отчет а сметките за текущ.За всеки обект на отчитане се открива и води отделна счетоводна сметка наименованието на която съвпада с наименованието на отчитания обект.
2.Строеж на счетоводните сметки и видове сметки в зависимост от връзката им със счетоводния баланс.
-строеж на сметките-за учебни цели сметките се представят под формата на буква Т.Счетоводната сметка има две страни.Лява-дебит и дясна -кредит.Дебит означава да давам а кредит означава вярвам да вземам.Отразяването в стопанските операции в страната дебит се нарича дебитиране на сметката,а отразяване на стопански операции в кредита е кредитиране на сметката.Сметките се водят в лева
-видове сметки в зависимост от връзката със счетоводния баланс
* Активни сметки-отчитат средства на предприятието
* Пасивни сметки-отчитат източници на средтсва
* Активно пасивни сметки-сметки за съпоставяне на приходи с разходи и установяване на резултат.Имат комбиниран характер.Сметка печалби и загуби
3.Основни понятия свързани със сметката
-откриване на сметката-първото записване в сметката.Откриват се в началото на отчетния период със стойностния размер на обектите за отчитане отразени в баланса.Това записване се нарича начално салдо.Ако през отчетния период се появят нови обекти неотразени в баланса за тях се откриват сметки в момента на появата им.(НАЧАЛНИТЕ САЛДА НААКТИВНИТЕ СМЕТКИ СЕ ЗАПИСВАТ В СТРАНАТА ДЕБИТ,А НА ПАСИВНИТЕ В СТРАНА КРЕДИТ)
-водене на сметките-състои се в записване на всички стопански операции въз основа на пърчивни документи който предизвикват изменение в обекта на отчитане(ПРИ АКТИВНИТЕ СМЕТКИ СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ ПРЕДИЗВИКВАЩИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЕКТА В СТРАНА ДЕБИТ,А ОПЕРАЦИИТЕ НАМАЛЕНИЕ В КРЕДИТ;ПРИ ПАСИВНИТЕ СМЕТКИ ОПЕРАЦИИТЕ УВЕЛИЧЕНИЕ В СТРАНА КРЕДИТ ,А НАМАЛЕНИЕТО В СТРАНА ДЕБИТ)
-приключване на сметките в края на отчетния период по всяка сметка се установяват обороти.Дебитния оборот е стойностния размер на стоп.операции записани в дебита,а кредитния оборот е стойностния размер на операции записани в кредите.В края на отчетния период по всяка сметка се установяват и сборове(ДЕБИТНИЯ СБОР ПРИ АКТИВНИ СМЕТКИ Е РАВЕН НА НАЧАЛНО САЛДО ПЛЮС ДЕБИТ ОБОРОТ,А КРЕДИТНИЯ СБОР НА ТЕЗИ СМЕТКИ Е РАВЕН НА КРЕДИТНИЯ ОБОРОТ.ПРИ ПАСИВНИТЕ СМЕТКИ КРЕДИТНИЯ СБОР Е РАВЕН НА НАЧАЛНО САЛДО ПЛЮС КРЕДИТ ОБОРОТ,А ДЕБИТНИЯ СБОР Е РАВЕН НА ДЕБИТНИЯ ОБОРОТ.РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДЕБИТ СБОР И КРЕДИТ СБОР СЕ НАРИЧА КРАЙНО САЛДО).Въз основа на крайните салда на счетоводните сметки се съставя приключителен баланс.
4.Форми на счетоводните сметки.В зависимост от начина на разграфяване на сметките в счетоводната практика се използват следните форми
-двустранна форма-колоните в дебита се повтарят в кредита
дебит Сметка каса кредит
Дата съдържание сума дата съдържание на запис сума
-едностранна-колоните при нея се обединяват
Дата съдържание дебит сума кредит сума
-многоколонна-едната страна се дава в разгърнат вид
дата
запис
дебиткредит
5.Видове счетоводни сметки според степента на обобщаване на отчитаните чрез тях обекти
-синтетични-чрез тях се отчитат еднородни групи обекти като отчитането се извършва само в пари(стойностно)
-аналитични сметки-чрез тях се отчитат конкретни средства или източници в парично и натурално изражение.Една синтетична сметка има няколко аналитични.Между синтетичната и нейните аналитични сметки съществува взаимна връзка.Тя се изразява във следното:сумата от началните салда по аналитичните сметки е равна на началното салдо на синтетичната сметка.Всяко записване по аналитичната сметка е записване и в синтетичната сметка.Сумата на дебитните и кредитни обороти по аналитичните сметки е равна на дебитните и кредитни обороти на синтетичната сметка.Сумата на крайните салда по аналитичните сметки е равна на крайното салдо по синтетичната сметка.Съгласно закона за счетоводство всяко предприятие изготвя индивидуален сметкоплан.Това е списък на сметките които се използват в предприятието за водене на счетоводна отчетност.В този списък всяка сметка има шифър и наименование.В сметкоплана се посочват само синтетичните сметки.пример сметка 501 каса в лева:5 означава раздел финансови средства;50 парични средства ;501 сметка каса в лева
6.Двойно отразяване на стопанските операции по счетоводните сметки
a) способа на двойното записване се характеризира със следното:
-всяка стопанска операция се отразява най-малко в две сметки, отразяването става в дебита на едната сметка и кредита на другата сметка.
Записванията в дебита на едната и кредита на другата сметка стават с една и съща сума. Връзката между сметките, която се създава чрез прилагане на двойното записване се нарича кореспонденция на сметките.
Кореспонденцията на сметките се определя преди стопанските операции да се отразят в самите сметки. За целта въз основа на първичните документи се съставят счетоводни статии. Те представляват предварително обозначаване на сметките, които трябва да бъдат дебитирани и кредитирани, и сумите, с които кореспондират помежду си. Счетоводните статии биват прости и сложни:
При простите едната страна се дебитира и една страна се кредитира с една и съща сума, при сложните статии една се кредитира и няколко се дебитират, или една се дебитира, а няколко кредитират, но винаги дебита е равен на кредита. Забранени са статии, при които няколко се дебитират и кредитират. Счетоводните статии могат да се съставят върху самите първични документи "фактури" или на специална бланка "мемориален орган".
б) Ред на извършване на двойното записване при балансовите извинения-
-преструктуриране на актива-пример:с фактура в предприятие са закупени материали на стойност 15 000 лв.сумата е изплатена от разплащателната сметка съгласно ордер в банката.

БалансСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводни сметки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.