Счетоводни проблеми при отчитането на строителните дейности


Категория на документа: Счетоводство
Стопанска Академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов

Дипломна работа

На тема:

Проблеми при счетоводното отчитане на строителните дейности

Съдържание:
Увод....................................................................................стр.3
Глава първа: Строителни дейности - обект на счетоводно отчитане
1. Характеристика на строителните дейности.............................стр.5
2. Същност и класификация на разходите за строителните
дейности...............................................................................стр.8
3. Същност и класификация на приходи от договори за строителство..................................................................стр.19
Глава втора: Организация на отчитане на строителните дейности
4. Документиране на сделките и операциите по строителните
Дейности в фирма "Х"ООД.......................................................стр.22
5. Организация на счетоводното отчитане на разходите за строителни дейности в фирма "Х" ООД ............................................................................................................стр.26
6. Организация на счетоводното отчитане на приходите за строителните дейности в фирма "Х" ООД.........................................................................стр.34
Глава Трета: Счетоводно отчитане на строителните дейности
във Фирма "Х" ООД
7. Практически пример и проблеми в счетоводното отчитане на строителните дейности на предприятие "Х" ООД............................................................................стр.42
8. Заключение..................................................................стр.48

Списък на използва на литература........................................стр.49

Увод

Развитието на всяко предприятие е силно свързано с финансовото му състояние. Доброто финансово състояние зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното управление на ресурсите, с които разполага - материална база, материали, съоръжения, работна сила, паричните средства.

Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си. Благодарение на това то ще бъде конкурентноспособно в средата на пазарна икономика.

Приходите и разходите на предприятието, възникват в процеса на неговото съществуване и имат различна природа на проявление. Чрез тях се дава точна характеристика на извършваната от предприятието дейност. Категориите приходи и разходи са в основата както на счетоводството, така и за всяка една дейност. На база информацията за разходите и приходите, класифицирани по различни признаци, управляващите на предприятието могат да вземат решения, да планират и контролират дейността, да измерват финансовите постижения и да оценяват постигнатите крайни резултати. Това е така поради факта , че разходите и приходите са "индикатор" за степента на ефективно използване и управление на ресурсите, с които предприятието разполага.

Всяко предприятие, независимо от отрасъла, в който функционира, наема работници и във връзка с това начислява задължения, купува и влага в дейността си материали, изплаща парични средства и т.н. В резултат на това то произвежда веществена или невеществена продукция, която реализира на пазара. С получените средства възстановява вложените активи и погасява възникналите пасиви. Превишението на реализираните средства над вложените от предприятието за осъществяване на основната му дейност представлява неговата печалба, т.е. за да получи приходи то трябва да извърши определени разходи.

Строителните дейности в предприятията имат за основна цел изграждането на различни строителни и инвестиционни обекти. Тяхната предприемчива, икономическа и организаторска дейност във взаимоотношенията им с останалите участници в инвестиционния процес (организациите- инвеститори, проектантските организации, предприятията - доставчици на материали и оборудване и др.) се отразяват непосредствено върху съкращаването, продължителността на строителството, ускоряване на въвеждането в експлоатация на производствените мощности и обектите с друго предназначение, в постигането на най- добри икономически резултати.

В строителната промишленост има специализирани строителни предприятия, които изпълняват даден вид строителна продукция, например строителни предприятия за жилищно, за пътно строителство, за хидротехнически съоръжения и т.н. Също така има провизводствени предприятия, които извършват строителни дейности с цел модернизиране на базата, изграждане на нови цехове, разрастване на бизнеса. Във всяко от тях има съответни особености в организацията и планирането на производствено-стопанската дейност, свързани със своеобразието на технологическия процес и с икономическите и организационните условия на настоящия етап.

От една страна, всяко строително предприятие се подчинява на общото счетоводно законодателство у нас. От друга страна закона за счетоводството регламентира за по големите компании да отчитат своите дейностти по строително-монтажните работи по Международните Счетоводни Стандарти и по конкретно МСС 11 - Договори за стройтелство.

Основната теза на разработката е да разгледа някои принципни проблеми касаещи счетоводната отчетност на строителните деиности. Разбира се, темата е изключително обширна, ето защо, в процеса на работа ще се акцентира основно върху най-често срещаните проблеми, а именно - приходите и разходите и тяхнато признаване. С настоящата разработка се цели да се направи обзор на теоретико-методологичните постановки по темата и да се установи до каква степен те се прилагат в дейността на предприятието "Х" ООД.

Глава първа: Строителни дейности - обект на счетоводно отчитане

1. Характеристика на строителните дейности
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводни проблеми при отчитането на строителните дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.