Счетоводната политика на община Севлиево


Категория на документа: Счетоводство


 1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Счетоводната политика на Община Севлиево е система от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети за отчитане на бюджета и други видове дейности, както и за представяне на отчетната информация във финансов отчет.

Счетоводната политика е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и ДДС №20 от 14.12.2004 г. на Министерството на финансите, за прилагане на Национални счетоводни стандарти за бюджетните предприятия.

За бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове се прилага отчетност на касова основа, в съответствие с Единната бюджетна класификация. Финансово-правната форма, чрез която се регламентират приходите и разходите, управлението на финансите и имуществото са Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за държавния бюджет на Република България.

Основната цел на единната счетоводна политика, прилагана от всички бюджетни звена на Община Севлиево е да дава сигурност, че информацията, съдържаща се във финансовия отчет е надеждна и безпристрастно отразява сделки и събития със сходен характер.

Счетоводната отчетност на второстепенните разпоредители се осъществява от 25 /двадесет и пет/ филиални счетоводства.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ

Счетоводната отчетност на Община Севлиево се осъществява при спазване на задължителните основни принципи определени в чл. 4 от Закона за счетоводството както следва:

1.Текущо начисляване. Приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на извършване на плащането или получаването на паричните средства и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.
2. Действащо предприятие.
3. Предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове.

4. Съпоставимост между приходите и разходите - разходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който се черпи изгода от тях, а приходите се отразяват през периода, през който се отчитат разходите за тяхното получаване.

5. Предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно според тяхното икономическото съдържание и същност, а не формално според правната им форма.

6. Запазване по възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период за постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.

7. Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс -всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

8. Документална обоснованост на стопанските операции. Спазва се изискването за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

III. ЕЛЕМЕНТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО 1. Индивидуален сметкоплан

За отчитане на бюджетните дейности, осъществявани от Община Севлиево през 2013 г. се прилага индивидуален сметкоплан на основание чл. 9, ал.1, т.6 от Закона за счетоводството, на база утвърдения със заповед № ЗМФ-60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите Сметкоплан на бюджетните предприятия за 2005 г.

За осигуряване по детайлна информация във връзка с вземане на управленски решения, освен задължителната аналитичност на счетоводните сметки е открита и допълнителна аналитичност.
2. Форма, методи и процедури на прилаганата отчетност

Прилаганата отчетност е обособена в две насоки - отчетност на касовата основа и отчетност на начислена основа /счетоводна отчетност/.
А. Отчетност на касова основа
Изготвя се въз основа и в съответствие с Единната бюджетна класификация. Основните принципи
са:

касовата отчетност се изготвя поотделно за всяка финансова година - за периода от 01 януари до 31 декември, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет;
касовата отчетност обхваща единствено паричните потоци за текущата отчетна година;

финансовите взаимоотношения между отделните бюджетни разпоредители с бюджетни кредити се класифицира като трансфер и се отразява със знак /+/ за получените, или /-/ за предоставените, по параграф 61 от ЕБК.
касовата отчетност изисква отчитането на разходите по функции, групи и дейности; касовата основа не обхваща поетите задължения и начислените вземания.

Б. Отчетност на начислена основа /счетоводна отчетност/.

Изготвя се въз основа и в съответствие със Сметкоплана на бюджетните предприятия, Индивидуалния сметкоплан на Община Севлиево, Национални счетоводни стандарти, Указания на Министерство на финансите и др. нормативни актове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводната политика на община Севлиево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.