Счетоводна политика на предприятие


Категория на документа: Счетоводство


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Курсова работа

Счетоводна политика на предприятие

Изготвил:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Оценка:
Фак.№:xxxxx , група:xxxx Проверил:

София,2014

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА "Клевър" ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Общи положения при изготвяне и представяне на финансовите отчети
1. База за изготвяне на финансовия отчет
Предприятието изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Финансовите отчети се изготвят при спазване на принципа на историческата цена и в хиляди лева.
Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата на счетоводни приблизителни оценки. При прилагане на счетоводната политика на предприятието, Ръководството използва собствената си преценка, основана на историческия опит.
Преценките и основните предположения се разглеждат текущо. Промените в счетоводните преценки се отчитат в периода на промяната или в периода на промяна и в бъдещи периоди, когато те са повлияни от тях.
2. Принцип на действащо предприятие
Финансовите отчети се изготвят на принципа на действащо предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на Дружеството зависи от способността му да постигне бизнес-целите, които си е поставило. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, ръководството на Дружеството смята, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащо предприятие.
Бъдещата дейност на Дружеството зависи от способността му да постигне бизнес целите, които си е поставило. Загубата на дружеството за годината приключила на 31 декември 2013 г. е 5,132 хил. лева (2012: 6,691 хил. лева), нетните текущи активи към 31 декември 2013 г. възлизат на -21,500 хил. лева (2012: -21,003 хил. лева) и ангажиментите за придобиване на имоти към 31 декември 2013 г. възлизат на нула лв (2012 г.: 8,318 хил. лв).
Дейността на Дружеството се финансира чрез основен капитал, банкови заеми и заем от дружеството майка.

II. Оценка и представяне на отделните елементи на финансовите отчети
1. Имоти, машини и съоръжения
Имотите, машините и съоръженията са представени по историческа цена, намалена с начислената от придобиването им амортизация и обезценка. Историческата стойност включва разходи, които директно се отнасят към придобиването на актива.
Историческата стойност на земите, сградите и оборудването на придобитите обекти през годината е преизчислена съгласно относителния дял на всяка част от активите в общата справедлива стойност на обекта към датата на придобиване.
Инвестиционните имоти, основно съставени от земя или жилищни сгради - или част от жилищни сгради - или и двете, се държат по-скоро за реализиране на доходи от наеми и от увеличаване на тяхната стойност, отколкото за: а) употреба в производство или доставка на стоки или услуги или за административни цели; или б) продажба при нормално протичане на дейността.
Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи икономически изгоди, свързани с употребата на този актив и когато отчетната им стойност може да бъде достоверно определена. Балансовата стойност на заменената част се отписва. Всички други разходи за поддръжка и ремонт се отразяват в печалбата и загубата за периода, в който са извършени.
Амортизацията се начислява систематично на база полезен живот на активите при прилагане на линейния метод. Използваните амортизационни норми се изчисляват на база полезния живот на активите по групи активи. Начисляването на амортизацията започва от началото на месеца, следващ месеца, в който активът е наличен за употреба и се прекратява на по-ранната от: датата на класифицирането му като държан за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности или датата на отписването му. Разходи за придобиване не се амортизират. Не се начисляват амортизации на земите, активите в процес на придобиване и напълно амортизираните активи.

Амортизационните норми са както следва:

Години
Сгради 25
Машини и съоръжения 10
Компютри 5

Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат и ако е необходимо, се правят съответните корекции към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет.
Балансовата стойност на даден актив се отписва незабавно до неговата възстановима стойност, ако балансовата му стойност е по-голяма от неговата оценена възстановима стойност. Печалбите и загубите от отписаните активи се определят чрез сравнение на получената цена с балансовата им стойност и се включват в "Други приходи" в отчета за всеобхватния доход.
2. Нематериални активи
Нематериалните активи се признават и първоначално се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена, мита, невъзстановими данъци, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние. След първоначалното им признаване нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с размера на начислената амортизация и евентуални загуби от обезценка. Полезният живот на нематериалните активи се определя от 2 до 7 години, според спецификата на актива и за тях се прилага линейният метод.
3. Обезценка на нефинансови активи
Към края на всеки отчетен период Ръководството на Дружеството прави преценка дали съществуват признаци за обезценка на имотите, машините, съоръженията и нематериалните активи. В случай, че се установи наличието на такива признаци, се изготвя приблизителна оценка на възстановимата стойност са съответния актив. Когато не е възможно това да се изчисли, Дружеството определя възстановимата стойност на обекта, генериращ парични потоци, към който активът принадлежи.
Възстановимата стойност е по-високата от нетната продажна стойност и стойността в употреба на даден актив. Когато възстановимата стойност на даден актив (или обект, генериращ парични постъпления) е по-ниска от преносната му стойност, последната се намалява до възстановимата стойност. Загубата от обезценка се признава веднага в печалбата или загубата. За да се определи стойността в употреба, активите се групират в най-малките възможни разграничими единици, генериращи парични потоци. Нефинансовите активи (без търговска репутация), които са обезценени, се преразглеждат за възможно възстановяване на обезценката на всяка отчетна дата.
В случай на възстановяване на загуба от обезценка, преносната стойност на актива (или обекта, генериращ парични потоци) се увеличава до променената му възстановима стойност. Това увеличение не може да доведе до преносна стойност по-голяма от преносната стойност, която би била определена при положение, че в предходни периоди не е била признавана загуба от обезценка на дадения актив. Възстановаването на загуба от обезценка се признава веднага като приход в печалбата или загубата.
Активи, които имат неопределен полезен живот, не се амортизират, а се проверяват за обезценка на годишна база.
4. Финансови активиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводна политика на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.