Счетоводна политика


Категория на документа: СчетоводствоУниверситет за национално и световно стопанство

Първа курсова работа

Счетоводна политика на предприятие

Счетоводна политика
на "Аргус" АД

I. Общи положения при изготвяне и представяне на финансовите отчети
1. База за изготвяне на финансовия отчет - 3 стр.
2.Принципи ,правила и практики за изготвянето и представянето на финансовите отчети - 3 стр.

II. Оценка и представяне на отделните елементи на финансовите отчети
1. Оценка и представяне на дълготрайните материални активи - 4 стр.
2. Оценка и представяне на дълготрайните нематериални активи - 5 стр.
3. Оценка и представяне на финансовите активи - 6 стр.
4. Оценка и представяне на материалните запаси - 7 стр.
5. Оценка и представяне на вземанията - 7 стр.
6. Оценка и представяне на финансовите и търговски задължения - 8 стр.
7. Оценка и представяне на собствения капитал - 8 стр.
8. Оценка и представяне на приходите - 9 стр.
9. Оценка и представяне на разходите - 9 стр.
10. Отчитане на данъците и тяхното представяне - 10 стр.

I.Общи положения при изготвяне и представяне на финансовите отчети

1. База за изготвяне на финансовия отчет

Обща информация

Основният предмет на дейност на "Аргус" АД е добив на пясъци и нерудни суровини и тяхната преработка, като основните произвеждани продукти са бетон и бетонови отливки, кварцов пясък и вар .

"Аргус" АД е регистрирано като акционерно дружество в Пазарджишкият Окръжен Съд и пререгистрирано през 2011 г. в Агенцията по вписванията. Седалището и адреса на управлението на Дружеството е: България, гр.Пазарджик, община Пазарджик, ул. "Люлин" № 8.

Управителният съвет на дружеството е в състав към датата на съставяне на отчета
както следва: Александър Блангев - председател и членове: Анелия Ангелова Иванова, Димитър Петров, Ивайло Асенов, Адриян Свиленов и Васил Василев .

Главен изпълнителен директор на Дружеството е Александър Георгиев Блангев.
Дружеството се представлява от Александър Георгиев Блангев, Анелия Ангелова
Иванова и заедно и поотделно.

Брой на служители към 31.12.2011 г. - 197

База за изготвяне

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с Международните
стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС.

Финансовият отчет към 31 дек. 20011 г. (включително сравнителната информация към 31 дек. 20010 г.) е одобрен и приет от Управителния съвет на 31 януари 20012 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводна политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.