Счетоводна отчетност


Категория на документа: Счетоводство


Кт с-ка 461 ТЗПБ 1.1% 7.70 лв.
Кт с-ка 463 Разчети със Здр.осигуряване 4.8% 33.60 лв.
На 15.07. е произведена продукция със себестойност 1420 лв., която е заприходена в склада, съгласно
складова разписка.
За произведената и заприходена продукция в склада:
Дт с-кс 303 Продукция на склад 1420.00 лв
Кт с-ка 611 Разходи за основна дейност 1420.00 лв.
7.На 20.07. е фактурирана на клиентите продукция с продажна стойност 1 500 лв. Себестойността на продадената продукция е 860 лв. Установен е финансовият резултат от сделката.
Дт с-кс 411 Клиенти 1500.00
Кт с-кс 701 Приходи от продажба на продукция 1500.00 лв.
За изписаната готова продукция от склада по нейната себестойност:
Дт сметка 701 Приходи от продажба на продукция 860.00 лв.
Кт сметка 303 Продукция на склад 860.00 лв.
8.На 25.07. сумата по фактурата (виж условие 7) е постъпила по разплащателната сметка, съгласно платежно нареждане
Дт с-кс 503 Разплащателна сметка 1500.00 лв.
Кт с-ка 411 Клиенти 1500.00 лв.
ИСКА С Е: 1.) Да се състави счетоводен баланс към 01.07.200х г., 2.) Да се открият счетоводните сметки към 01.07.200х г.; З.Ща се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции и

Приключване на счетоводните сметки: 1279.50 лв.
11.Дт сметка 611 Разходи за основна дейност

Кт сметка 601 Разходи за материали 450.00 лв.
Кт сметка 604 Разходи за раб.заплати 7 00.00 лв.
Кт сметка 605 Разходи за осигуровки 129.50 лв.
Приключване на сметка 611-Разходи за основна дейност с частта на произведената по себестойност продукция:

Дт сметка 701-Приходи от продажба на готова продукция 1420.00 лв.
Кт сметка 611 Разходи за основна дейност 1420.00 лв.
За установения финансов резултат от сделката::
Дт сметка 701-Приходи от продажба на готова продукция 640.00 лв.
Кт сметка 123 Печалби и загуби за текущата година 640.00 лв.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводна отчетност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.