Счетоводна отчетност


Категория на документа: Счетоводство


Изготвил:
Андрей Вачев X2
Фак.Номер:8420

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Катедра "Счетоводна отчетност"
Курсова работа № 2 по Счетоводство на туристическото предприятие
"СЕЛЕКТ ООД, гр. "X' има на 01.07. 200х год. следните активи, пасиви и капитали:
1.Транспортни средства с цена на придобиване 2 000 лв.; 2. Основен капитал 3 200 лв.; 3. Незавършено производство 450 лв.; 4.Парични средства в касата 10 лв.; 5. Парични средства по разплащателната сметка 1 380 лв.; 6. Вземания от клиенти 260 лв.; 7. Продукция 150 лв., 8. Задължения към доставчици 340 лв.; 9. Материали 600 лв.; Получени заеми 1 310 лв.
Счетоводни сметки на наличните активи,пасиви и капитали.(Начални салда на 01.07.200х год.)
Дт С-ка 205 Транспортни средства- 2 000.00 лв.
Кт С-ка 101 Основен капитал- 3 200.00 лв.
Дт С-ка 302 Материали на склад - 600.00 лв.
С-ка 611 Незвършено производство- 450.00 лв.
Дт С-ка 501 Парични средства в каса - 10.00 лв.
Дт С-ка 503 Разплащателна сметка- 1 380 .00 лв.
Дт С-ка 411 Вземания от клиенти 260.00 лв.
Дт с-кс 303 Готова продукция - 150.00 лв.
Кт с-ка 401 Задължения към доставчици- 340.00 лв.
Кт с-ка 152 Получени заеми - 1 310.00 лв.

През месец май са извършени следните стопански операции:
1.На 03.07.съгласно фактура са доставени материали с цена на придобиване 150 лв., като сумата по фактурата се дължи на доставчика
За закупените материали:
Дт с-ка 302 материали на склад -150.00
Кт с-ка 401 Доставчици - 150.00 лв
2.На 08.07. със средства от разплащателната сметка са погасени задължения към доставчици в размер на 200 лв.
За погасените задължения към Доставчици:
Дт с-ка 401 - 200.00 лв.
Кт с-ка 503 - 200.00 лв.
З.На 09.07. За нуждите на основното производство, съгласно искане са отпуснати материали на стойност 450 лв.
За отпуснатите материали:
Дт с-ка 601 Разходи за материали 450.00 лв.
Кт с-ка 302 Материали на склад 450.00 лв
На 10.07. 200х г., съгласно Разчетно платежна ведомост (РПВ) са начислени работни заплати на
персонала, работещ в основното производство в размер на 700 лв.
За начислените работни заплати:
Дт с-ка 604 -Разходи за заплати 700.00 лв
Кт с-ка 421 - Персонал 700.00 лв
На 10.07. 200х г.. съгласно Разчетно платежна ведомост (РПВ) са начислени дължимите суми за
социално осигуряване за сметка на предприятието и персонала, съгласно действащото законодателство
1).Счетоводни сметки за начислени Осигуровки за сметка на персонала:
Дт с-ка 421 Перспнал 152.27 лв.
Кт с-ка 454 Данък общ доход 10% 60.97 лв.
Кт с-ка 461Разчети със Социално осигуряване- ДОО 7.5% 52.50 лв
Кт с-ка 463 Разчети със Здр.осигуряване 3.2% 22.40 лв
Кт с-ка 462 Универсален пенсионен фонд-ДЗПО 2.2% 15.40 лв.
2) Счетоводни сметки за начислени Осигуровки за сметка на предприятието:
Дт с-ка 605 Разходи за Осигуровки 129.50 лв.
Кт с-ка 461 Разчети със Социално осигуряване- ДОО 9.8% 68.60 лв.
Кт с-ка 462 Универсален пенсионен фонд ДЗПО 2.8% 19.60 лв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводна отчетност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.