Счетоводен софтуер


Категория на документа: Счетоводство


 Курсова Работа

По

Счетоводен софтуер

Тема :
Отчитане на запор върху заплатите на работниците
На

Спец. Счетоводство и контрол

курс 3,

Дата : 30.04.2012год. Проверил :
Гр. Варна / Доц. д-р Юлиан Василев /

1. Методология на отчитането

Месечното чисто / нетно / трудово възнаграждение се получава, след като се приспаднат дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски от брутното трудово възнаграждение, както и удържане на вноска по запор / ако има наложен такъв работника/.
Запорът върху трудово възнаграждение важи не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа в същото учреждение или в друго предприятие.

Лицето, което заплати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице.
Запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната, съответно трудовата, книжка на длъжника от лицето, което изплаща заплатата или трудовото възнаграждение.

Вписването се заличава по нареждане на държавния или частния съдебен изпълнител, който е наложил запора.

Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;

2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;

3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;

4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

5. Законът е определил минимум, под който не се допуска принудително изпълнение върху заплатата - когато трудовото възнаграждение е в размер до 250 лева месечно (чл. 213, ал. 1, т. 5 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс).

Когато длъжникът премине на работа в друго учреждение или при друг работодател, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване, макар и да не е получено друго запорно съобщение.

2. Документи и стопански операции за отчитане на запор върху заплатите на работниците

Първичните счетоводни документи, които се използват за отчитане на запор върху заплатите на работниците е пристигнало запорно съобщение в счетоводството на фирмата. На основание запорното съобщение, счетоводителя на фирмата / като трето задължено лице / удържа от нетното месечно възнаграждение на работника по запора. Съгласно Разчетно - платежна ведомост се начисляват и изплащат заплатите и осигуровките на работниците. Използвани документи за изплащането на заплати са още: Разходен касов ордер или по банкова сметка на работника. С бланката Платежно нареждане за превода към Бюджета се внасят начислените по ведомост и дължими месечни осигуровки към бюджета.

За да се изготви ведомост за заплати е задължително да се използва Присъствена форма 76, с която се отчита присъствени и неприсъствени / болнични, отпуски/ дни за всеки работник, за всеки един ден от месеца. Съхранението на Ведомост за заплати е със срок 50 години, за да може когато лицето се пенсионира да могат да му се изготвят необходимите документи. Счетоводителят начислява всеки месец за всеки работник поотделно работната му заплата и начислените осигуровки върху заплатата и поема отговорността за извършената работа.

Стопански операции за отчитане на запор върху заплатите на работниците

* Начисляване на заплати
Д-т 604/ К-т 421Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводен софтуер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.