Счетоводен отчет


Категория на документа: Счетоводство
КУРСОВА РАБОТА
ПО
БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
ИМЕ: Василена Георгиева Янева Ас. Ивайло Маноилов
СПЕЦИАЛНОСТ: Финанси КАТЕДРА:
ГРУПА: 23 Счетоводна отчетност
ФАК. № 3358
ВАРНА 2013
СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Финансов отчет...........................................................стр. 3
1.1. Същност и особености на финансовия отчет...................стр. 3
1.2. Съдържание на финансовия отчет............................стр. 5
2. Отчет за финансовото състояние на търговската банка.........стр. 6
2.1. Особености на банковото счетоводство.....................стр. 6
2.2. Същност на отчета за финансовото състояние (счетоводен баланс)..............................................................стр. 8
2.3. Съдържание на отчета за финансовото състояние.........стр. 9
2.3.1. Активи на търговските банки..............................стр. 10
2.3.2. Пасиви на търговските банки...............................стр. 12
2.3.3. Собствен капитал на банките...............................стр. 14
3. Видове счетоводен баланс..............................................стр. 15
4. Приложение...............................................................стр. 17
5. Използвана литература..................................................стр. 18

1. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1.1. Същност и особености на финансовия отчет

Като цяло финансовият отчет на търговските банки представлява съвкупност от взаимосвързана, структурирана и обобщена информация за активите, пасивите, собствения капитал, приходите, разходите, финансовият резултат и др. както и пояснителните бележки към тях. Финансовият (счетоводният) отчет може да се разглежда като строго изградена система от взаимосвързани отчетни показатели, които характеризират финансовото състояние, резултатите от дейността, и паричните потоци на предприятието за определен /годишен / отчетен период. В годишния финансов отчет на банките трябва вярно и честно да бъдат представени имущественото и финансово състояние на кредитната институция, отчетеният финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал към определен момент. Информацията, съдържаща се в отчета за финансовото състояние на предприятието, в частност на търговската банка, трябва да бъде достъпно за всички заинтересовани лица. Те трябва да могат да се информират за текущото и миналото състояние на въпросната институция. Също така БНБ задължава банките да изготвят междинни отчети, чиито срок е три месеца. Централната банка определя формата и съдържанието на междинните отчети, които в последствие се представят в БНБ до 10 число на месеца следващ края на отчетното тримесечие.

Отчетния период на институцията е прието да бъде една година като трябва да отговаря на календарната година. Отчета, съставен за една календарна година представлява т. нар. годишен отчет за финансовото състояние на една търговска банка или друго предприятие. Възможно е да се правят и по-малки от времева гледна точка отчети. Годишния финансов отчет на банките се изготвя до 01 март (консолидиран до 30 юни), като отчета е към дата 31 декември и е в хиляди левове. Финансовите отчети се заверяват от специализирано одиторско предприятие със седалище в страната, включено в списъка утвърден от Централната банка. Финансовите отчети се изпращат в БНБ в определените за целта срокове. От своя страна консолидираният се съставя поради структурата на предприятието и нормативните изисквания. Финансови отчети с общо предназначение са тези, които отговарят на нуждите на външните потребители - акционери (съдружници), заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и др.Управляващият орган на предприятието е отговорен за изготвянето и представянето на финансовия отчет.

Както вече уточнихме финансовият отчет се изготвя от управляващия орган на предприятието, в нашия случай на банката. При изготвяне на финансовия отчет към него се предявяват: технически изисквания, основни предпоставки и изисквания, на които трябва да отговаря информацията от отчета.

Техническите изисквания към финансовия отчет са: Финансовия отчет се изготвя в хиляди левове; За годишен финансов отчет се счита този, който е съставен за период от една година. Когато по изключение годишният финансов отчет е съставен за период, по-кратък от една календарна година, това обстоятелство се оповестява в приложението; Счетоводният баланс, ОПР и отчетът за паричния поток съдържат данни и за предходен отчетен период; Новообразуваните предприятия съставят годишен финансов отчет, който обхваща периода от датата на тяхното учредяване до края на отчетния период; Когато с нормативен акт са направени промени в съдържанието и формата на отделните съставни части на ГФО , информацията за предходната година се прекласифицира в съответствие с тези промени; Във финансовия отчет се записват наименованието и правната форма на предприятието, страната, в която се намира седалището,адресът, периодът, за който се отнася, датата, към която е съставен, и датата на изготвянето му. Сумите по статиите на финансовия отчет, които са отрицателна величина, се поставят в скоби.

Основните предпоставки, свързвани с изготвянето на отчета са следните: Честно представяне на финансовия отчет. Счита се, че финансовите отчети са изготвени честно, когато предприятието: е избрало и прилагало счетовона политика в съответствие със Закона за счетоводството и МСФО, Друга особеност е предприятието да бъде действащо - при изготвяне на финансовите отчети управляващия орган трябва да има предвид способността на предприятието да продължи своята дейност. Третата е принципът на текущото начисляване. При него предприятието изготвя финансовия си отчет, с изключение на отчета за паричния поток, на базата на принципа за текущо начисляване. Други особености за изготвянето на отчета са предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на счетоводна политика от предходния отчетен период, независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален баланс за текущата година и краен баланс за предходната година.

Освен това информацията, съдържаща се в отчета трябва да отговаря на някои изисквания, сред които са: разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост, същественост. Отчета за финансовото състояние на банката трябва да бъде ясен и разбираем за всички, които искат да се запознаят и дори възползват от него. Той трябва да бъде изготвен честно и пълно. При изготвянето на отчета едно от най-важните изисквания е да има сравнимост между два отчетни периода като това са текущата и миналата отчетна година.също така не трябва да се нарушават сроковете за изготвяне и представяне на отчетите, от където идва и другото изискване - навременност.

1.2. Съдържание на финансовия отчет

Съставните части на годишния отчет за финансовото състояние на търговските банки се регламентират в Закона за счетоводството. Според този закон съдържанието на отчета е следното:
1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводен отчет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.