Счетоводен баланс, счетоводни сметки


Категория на документа: Счетоводство2. Извънредни - изготвят се във връзка с документирането на имуществото след протичането на непредвидени обстоятелства като наводнения, земетресения и др. Към тях се отнасят и ликвидационните баланси, които се съставят при прекратяване на дейността поради фалит или сливане с друго предприятие.

СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ

І. Обща характеристика - те са способ от частния метод на счетоводния отчет, чрез който се получава информация за състоянието на активите и пасивите към началото и края на отчетния период и за настъпилите изменения през периода. Като технически способ представляват таблица от 2 части . Едната служи за записване на увеличенията, а другата - за намаленията.

ІІ. Основни понятия при счетоводните сметки :

1. Дебит - това е лявата страна на счетоводните сметки .
2. Кредит - това е дясната част на счетоводните сметки.

3. Дебитиране - това са записванията по дебита на счетоводните сметки. Активните счетоводни сметки се дебитират с увеличенията , а пасивните - с намаленията.

4. Кредитиране - това е записването по кредита на счетоводните сметки. Активните счетоводни сметки се кредитират с намаленията , а пасивните счетоводни сметки с умеличенията.

5. Откриване на счетоводни сметки - изразява се в пренасяне на началното състояние на обекта на отчитане от началния баланс по счетоводните сметки.

6. Начално салдо -. началното състояние, което при активните счетоводни сметки се записва по дебита, а при пасивните по кредита.

7. Водене на счетоводните сметки - извършва се през течение на отчметния период и се изразява в отразяване на настъпилите увеличения и намаления през периода.

8. Оборот - това е сумата на настъпилите изменения през отчетния период. Всяка счетоводна сметка има дебитен и кредитен оборот. При активните счетоводни сметки дебитния оборот показва общата сума на настъпилите увеличения, а кредитния оборот - общата сума на намаленията. При пасивните счетоводни сметки кредитния оборот показва общата сума на увеличенията, а дебитния оборот общата сума на намаленията.

9. Сборове - това е сумата на началнотосалдо и оборота. Всяка счетоводна сметка има дебитен и кредитен сбор. При активните счетоводни сметки дебитния сбор е равен на сумата на началното салдо и дебитния оборот. Кредитния сбор е равен на кредитния оборот. При пасивните счетоводни сметки кредитния сбор е равен на сумата на началното салдо и кредетния оборот. Дебитния сбор е равен на дебитния оборот.

10. Салдо за уравнение - това е разликата между двете страни на счетоводните сметки, записана в по-слабата страна във връзка уравняването им.

11. Крайно салдо - то показва състоянието на обекта на отчитане към края на отчетния период. При активните счетоводни сметкисе записва по дебита, а при пасивните по кредита. То е равно на салодото за уравнение и служи като начално салдо за следващия отчетен период.

12. Приключване на счетоводните сметки - извършва се задължително към 31 декември, а по преценка на предприятието и други по-кратки интервали ото време. Изразява се в установяване на оборотите, на сборовете на салдото за уравнение и на крайното салдо.

ІІІ. Връзка на счетоводните сметки със счетоводния баланс

1. Счетоводните сметки почти във всички случаи носят наименованието на балансовите пера. Има и някои изключения като например: сметки разходи за основната дейности и радходи за спомагателната дейност, които в счетоводния баланс се записват чрез балансовото перо незавършено проиводство.

2. Сумата на начлните салда на счетоводните сметки се получава от сумата на съответстващите им балансови пера, отразени в счетоводния баланс.

3. Сумата на крайните салда на счетоводните сметки служи за съставяне на приключителния счетоводен баланс.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

І. Счетоводни сметки според връзката им със счетоводния баланс:

1. Активни счетоводни сметки - те отговарят на активните балансови пера.

2. Пасивни счетоводни сметки те отговарят напасивните балансови пера.

3. Задбалансови счетоводни сметки - отговарят на задбалансовите пера.

ІІ. Счетоводни сметки според степента на обобщеност на счетоводната информация:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводен баланс, счетоводни сметки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.