Счетоводен баланс, счетоводни сметки


Категория на документа: Счетоводство


Счетоводния баланс е способ на частния метод на счетоводната отчетност за обобщено изразяване и икономическа групировка на имуществото на дадено предприятие към точно определен момент и посредством паричния измерител.

Като технически способ счетоводния баланс е таблица от две части. Лявата част се нарича АКТИВ, а дясната - ПАСИВ. Думата баланс има гръцки произход и означава равновесие, двублюдие, везни. Между сумата на актива и сумата на пасива на баланса трябва да има задължително равенство.

ІІ. Структура и съдържание на счетоводния баланс

Съдържа балансови раздели, балансови групи и балансови пера (статии).

1. Балансови раздели - най-голямата структурна единица и се образуват от еднородни балансови групи. Актива на баланса съдържа четири основни балансови раздела, а пасива - три раздела. Двете части имат и по един допълнителен раздел, който се нарича задбалансов.

2. Балансови групи - по-малка структурна единица, образуват се от еднородни балансови пера. Например: раздел А на актива на баланса съдържа дълготрайни активи и има следните балансови групи :

а) 1-ва група - материални дълготрайни активи (МДА)

б) 2-ра група - неметериални дълготрайни активи (НДА)

в) 3-та група - финансови дълготрайни активи (ФДА)

3. Балансови пера (статии) - най-малката структурна единица и отговарят на всеки конкретен обект на счетоводно отчитане. Всяко балансово перо има точно определено наименование и стойностно изражение. Балансови пера са например: машини, съоръжения и оборудване; материали; вземания по продажби; основен капитал; задължения към доставчици. Под влияние на протичащите стопански операции сумата на балансовите пера непрекъснато се променя като се увеличава или намалява. Под стопански операции се разбира всеки отделен акт от дейността на предприятието. Например: покупка на машини или стоки ; начисляване или изплащане на заплати; погасяване или получаване на заеми и др.

АКТИВЪТ на баланса съдържа следните четири колони за записване на сумата на балансовите пера :

1-ва колона - в нея се записва сумата на баласовите пера от предходния отчетен период.

2-ра колона - служи за записване на отчетната стойност на активните балансови пера за текущия отчетен период. Отчетната стойност може да бъде представлявана от:

а) цената на придобиване - образува се от фактурната стойност и сумата на извършените разходи по придобиването ;

б) пазарна стойност - по нея се водят на отчет безвъзмездно придобитите активи и установените излишъци при инвентаризация;

в) оценка по себестойност - по нея се водят на отчет придобитите активи от собствено производство. Себестойността е равна на сумата на извършените разходи , пряко свързани с производството.

3-та колона - коректив - в нея се записват сумата на начислената амортизация на наличните МДА и НДА към момента на изготвяне на баланса.

4-та колона - балансова стойност - тя е равна на разликата между колони 2-ра и 3-та.

ПАСИВЪТ на баланса съдържа следните 2 колони :

1-ва колона - служи за записване на пасивните балансови пера за предходния отчетен период ;

2-ра колона - служи за записване на сумата на пасивните балансови пера за текущия период.

РАВЕНСТВОТО между двете части на счетоводния баланс се изразява в равенство между сумата на колона 4-та от актива на баланса и сумата от колона 2-ра от пасива на баланса.

ІІІ. Видове счетоводни баланси

1.Редовни - изготвят се във връзка с редовната дейност на предприятието и биват:

а) встъпителни - съставят се към момента на започване на дейността;

б) приключителни - изготвят се към 31 декември и служат като начало за следващия отчетен период.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводен баланс, счетоводни сметки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.