Счетоводен баланс


Категория на документа: Счетоводство


ТЕМА 2
Счетоводен баланс.същност,строеж и видове баланси и балансови изменения
1.Същност и строеж на счетоводния баланс
* Същност-отчита се имущественото и финансово състояние към определен момент.В него се отразява средствата на предприятието и източниците на финансиране на тези средства.Периода се определя от ръководството на предприятието като задължителен е годишния.Баланса се съставя по определена схема като строежа,структурата и съдържанието са определени и съобразени с директивите на ЕС относно унифициране на счетоводната информация
* Строеж на счетоводния баланс-като технически способ балансът е таблица с две части.В зависимост от разположението на тези две части които са актив и пасив,балансът има де форми:едностранна и двустранна форма.Традиционно в България по-голямо приложение има двустранна форма при която лявата част на таблицата е актив а дясната пасив.При едностранната форма двете части са една под друга разположени като първата е актив а втората пасива(прилага се във франция).В страната актива се отразяват средствата на предприятието а в страната пасив източниците на средства.Средствата се подреждат по степен на същественост.Източниците на средства се подреждат по степен на изискуемост(това е в страната на пасива).Баланса се съставя в хиляди лева когато се представя извън територията на предприятието.При счетоводството с две черти се подчертава края на записа.Двустранната форма изглежда по следния начин.

БАЛАНС
На......................................................към............................................................г.
Актив(А) Пасив(П)
Раздели,групи сума Раздели,групи сума
Статии Статии
Описание на средствата Описание на източниците
на предприятието на средства
Сума А Сума П
При едностранната са разположени едно под друго.Горе е актива а долу е пасива.
ХАРАКТЕРНО ЗА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС Е РАВЕНСТВОТО НА СУМАТА НА АКТИВА И ПАСИВА
Това равенство произтича от факта ,че в актива и пасива се отразява едно и също нещо а именно капитала на предприятието като в актива е неговата материално веествена страна(характер) а в пасива е представен неговия произход
Пример: При учредяване предприятие разполага със следните ресурси:машини и съоръжения 50000лв,материални запаси 20000лв,транспортни средства 5000лв,парични средства 12000лв.част от машините са закупени с заем от банка в размер на 6000лв.останалите средства са на предприятието.Да се състави баланс в двустранна форма
Актив(хил.лв.) пасив(хил.лв.)
Раздели,групи сума раздели групи сума
Статии статии
Машини и съоръж. 50 заем банка 6
материали 20 собствен капитал 81
транспортни средства 5
парични средства 12
сума актив 87 сума пасив 87
празни редове в счетоводни документи не се допускат.попълва се с разпънато z.
2.Структура на счетоводния баланс
Активи-средства на предприятието придобити в резултат на минали събития и от които предприятието извлича стопанска изгода.трябва да са материални
Пасиви-това са съществуващи задължения на предприятието коиtо предстoи да бъдат изплатени,уредени чрез намаление на активи.Пасивите са привлечен капитал
Чиста стойност на капитала разликата между активи и пасиви.Тази разлика се нарича собствен капитал
Тези три части образуват счетоводно уравнение което гласи,че Активите =Пасиви +чиста стойност на капитала
3.Съдържание на счетоводния баланс
Класификация на активите
А-дълготрайни активи-активи които се използват за период по дълъг от една година

-материални дълготрайни активи-земи,гори,трайни насаждения,животни от основни стада,сгради,машини и съоръжения,транспортни средства,офис обзавеждане,компютърна техника и др.

-нематериални дълготрайни активи-нямат физическа форма н проявление но носят изгода за предприятието.тук се включват:разходи за учредяване на предприятието,продукти от развойна дейност(изобретения),програмни продукти,права върху интелектуална собственост(патенти,лицензи,фирмени и търговски марки)п,права върху индустриална собственост като макети,модели,ноухау

-финансови дълготрайни активи-инвестиции във дъщерни,асоциирани и смесени предприятия,инвестиционни имоти,държавни ценни книжа,предоставени заеми на други предприятия и дългосрочни вземания и други финансови активи

-репутация-тя може да бъде положителна или отрицателна.това е разликата между оценката дадена за дълготраен актив и реалната цена по която е изтъргуван(примерно машина която не се използва и се продава)

-разходи за бъдещи периоди-авансово преведени суми на други предприятия срещу които в бъдеш период ще се получи актив(примерно строеж на цех.аванса е разход)
Б.Краткотрайни активи-използват се до една година

-материални запаси-включва суровини,материали ,незавършена продукция както и млаи животни и животни за угояване

-краткосрочни вземания-вземания от продукти и услуги,вземания по лопси и начети,съдебни и присъдени вземания
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводен баланс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.