Роля на надзорните органи за финансова стабилност при ТБ и ЗАД


Категория на документа: Счетоводство
КУРСОВА РАБОТА

по
Банкови стандарти и концепции

Тема: Роля на надзорните органи за финансова стабилност при ТБ и ЗАД

Изготвил:
Фак.№

Надзорните органи участват в корпоративното управление поради разделението между собственост и управление поради разделението между собственост и управление. Целта на надзорните органи е защита на интересите на обществото, националната икономика, акционерите.По Регламента липсва прозрачност и се прилага регулиране.

За европейско дружество няма общ търговски регистър за Европейския съюз. То се регистрира в националния регистър на държавата - членка, в която е нейният главен офис.

По Регламента надзорните органи са наименовани 'компетентни органи". Всяка държава- членка определя компетентните органи и уведомява съответно Европейската комисия и другите държави-членки.

Регламентът изброява следните компетентни органи: съд, нотариус или друг компетентен орган: съдебен или административен орган; държавни органи. Основният документ на компетентните органи е сертификат, който е близък до смисъла на лицензия.

При компетентните органи, за разлика от акционерите и ръководители, се дава върховенство на наднационалното пред националното. Европейско дружество се регулира на първо място от Регламента. След това от разпоредбите на своя устав, когато Регламента допуска това, или по отношение на въпросите, които не са уредени от Регламента, или ако са уредени частично от :
а) правните норми, приети от държавите- членки в изпълнение на актовете на Общността относно европейските дружества;
б) правните норми на държавите - членки, които биха се прилагали към акционерно дружество, учредено според законодателството на държавата - членка по седалището на европейско дружество;
в) разпоредбите на устава на европейско дружество, в съответствие с условията за акционерно дружество, учредено според законодателството на държавата- членка по седалището на европейско дружество.

Регламентът стимулира конкуренцията между компетентните органи на държавите - членки за да привлекат компании по националното законодателство. Конкуренцията се определя от въвеждане на регулиране отдолу - нагоре.

Регламентът дава предпоставки за регулаторен арбитраж: за всички европейски дружества има еднакъв минимален капитал, но всяка държава може да постави по -висок минимален капитал. Подобна ситуация е известна като Ефектът Делауър.В САЩ правната система традиционно разглежда дружественото право като въпрос от компетентността на всеки щат. При решение за регистрация, акционерът има право да избира по-атрактивни щати.

В Европейският съюз ефектът Делауър се наблюдава в Кипър, Едновременно член на Европейският съюз и офшорна зона.Норвежкото акционерно дружество Prosafe SE премества главния си офис в Кипър с цел използване на предимствата от законодателството, предлагащо предвидим и стабилен режим за дейност на компании с международна дейност.

Регламентът не разглежда компетентните органи за финансови и специални акционерни дружества. Ако върху европейско дружество се упражнява надзор в съответствие с директивите на Общността, правото да се противопостави на промяната на седалището според устава се прилага също и за този орган. Ако дейността на европейско дружество се регулира от специфични разпоредби на националните закони, тези закони се прилагат изцяло за европейското дружество.

Скандинавската банка Nordea се трансформира в европейско дружество.Като резултат от сливания между банки в Швеция,Финландия,Дания и Норвегия, ще се конвертират четирите национални банкови групи в еднобанкова структура Nordea AB,която ще извършва дейност чрез клонова мрежа. Основният мотив е да се избегнат различията в законодателствата на четирите държави.

Регламентът описва случаите, в които компетентен орган участва в корпоративното управление на европейско дружество: възразяване срещу участие на акционерно дружество - резидент в сливане; заверка за законосъобразност при сливане ;свикване на общо събрание на акционерите.

Компетентен орган на държавата- членка може да се противопостави при преместване на седалището по устава на европейско дружество, което води до промяна на приложимото право.По молба на всеки компетентен орган до прекратяване може да се стигне при преместване на седалището на дружеството извън рамките на европейския съюз.

Компетентните органи участват в корпоративното управление на европейско дружество като заверяват за законосъобразност при сливане.В частта от процедурата, която засяга всяко от сливащите се дружества, законосъобразността на сливането се контролира в съответствие с правилата за сливанията на акционерни дружества в държавата - членка, чието право регулира съответното дружество. Обстоятелството, че не е бил упражнен контрол за законосъобразност на сливането, може да бъде предвидено като основание за прекратяване на европейско дружество.

Общото събрание на акционерите на европейско дружество може да бъде свикано по всяко време от компетентен държавен орган в съответствие с националните правила за акционерните дружества в държавата - членка по седалището на европейско дружество.

Компетентен съдебен или административен орган по седалището на европейско дружество може да разпореди свикването на общо събрание в определен срок или да овласти акционерите, поискали свикването, или техни представители да свикват събранието, в случай, че до два месеца от искането на един или повече акционери, които заедно притежават най-малко 10 на сто от записания капитал на европейско дружество, могат да поискат свикване на общото събрание и да определят дневния му ред.

Ако след искане, общото събрание не бъде проведено своевременно и най - късно до два месеца, компетентният съдебен или административен орган по седалището на европейско дружество може да разпореди свикването на общо събрание в определен срок или да овласти акционерите, поискали свикването, или техни представители да свикат събранието.Това правило не засяга действието на националните разпоредби, които позволяват събранието на националните разпоредби, които позволяват събранието да бъде свикано от самите акционери.

Прекратяването, ликвидацията, несъстоятелността или спирането на плащанията на европейско дружество се уреждат изцяло от разпоредбите на държавата- членка по седалище.

Надзорните органи при ТБ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля на надзорните органи за финансова стабилност при ТБ и ЗАД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.