Разработени теми за държавен изпит по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Видове получени заеми:
1. Краткосрочни - отпускат се за срок по-малък от 1 година и се използват за придобиване на КМА
2. Дългосрочни - отпускат се за срок по-голям от от 1 година и се използват предимно за инвестиции и придобиване на ДМА
3. Облигационни - отпускат се във връзка с използване на облигации и могат да бъдат краткосрочни и дългосрочни
4. Други заеми и дългове

> Отчитане на получените дългосрочни и краткосрочни заеми
Получените краткосрочни заеми се отчитат чрез сметка 150- Получени краткосрочни заеми, а дългосрочните - чрез сметка 151 - Получени дългосрочни заеми. И двете сметки са балансови - пасивни, синтетични, основни - капиталови, за пасиви. Кредитирането на сметките става става при получаване на съответния заем, а дебитирането - при намаление. Крайните кредитни салда изразяват по стойност размера на неиздължените кредити и се записват в пасива на счетоводния баланс. Получените заеми могат да бъдат във валута и в лева. Когато не се погасяват в определените срокове получените краткосрочни/дългосрочни/ заеми се отнасят в просрочие. За по-подробна информация към тези сметки може да се открият подсметки с четири разряден шифър.
150 - Получени краткосрочни заеми.
1501 - Получени краткосрочни заеми в лева
1502 - Получени краткосрочни заеми във валута
1503 - Получени краткосрочни заеми в просрочие в лева
1504 - Получени краткосрочни заеми в в просрочие във валута
151 - Получени дългосрочни вземания.
1511 - Получени дългосрочни заеми в лева
1512 - Получени дългосрочни заеми във валута
1513 - Получени дългосрочни заеми в просрочие в лева
1514 - Получени дългосрочни заеми в в просрочие във валута

Характерно за получените краткосрочни или дългосрочни заеми, е че се извършва преоценка на задълженията в деня на погасяване. При оценка на задълженията в деня на погасяване на валутният заем като се сравняват валутните курсове в момента на погасяване с тези при получаване на заема. Получените курсови разлики се отчитат като Текущи финансови приходи или Текущи финансови разлики.
Лихвите по получените заеми са текущ финансов разход за периода. За тяхното счетоводно отчитане се използват сметка 620 - Разходи за лихви и 493 - Разчети по лихви.

Сметка 620 - Разходи за лихви се дебитира при начисляването или директно изплащане на дължимите лихви, а се кредитира в края на отчетния период при трансформиране на разхода във финансов резултат.

Сметка 493 - Разчети по лихви се използва при начисляване, изплащане и получаване на лихви, като това става в края на отчетния период.

> Счетоводното отчитане се извършва съгласно следните документи:
Отпускането и издължаването на получените заеми се съобразяват с изискванията на действащите нормативни актове. Като основни документи могат да се посочат: договор, лихвен лист, погасителен план, банково бордеро, вносни бележки и др.

> За отчитане на получените заеми обикновено се съставят следните счетоводни статии
1. Стопански операции, свързани с отчитане на получаването на заемите
* Получаване на краткосрочен заем по РС

Д-т с/ка 501 /РС/

К-т с/ка 150 /Получени краткосрочни заеми/
* Получавана на дългосрочен заем по РС

Д-т с/ка 501 /РС/

К-т с/ка 151 /Получени дългосрочни заеми/
* При изплащане на задължения от получен краткосрочен заем

Д-т с/ка 400 /Доставчици/

К-т с/ка 150 /Получени краткосрочни заеми/
* При изплащане на задължения от получен дългосрочен заем

Д-т с/ка 400 /Доставчици/

К-т с/ка 151 /Получени дългосрочни заеми/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработени теми за държавен изпит по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.