Разработени теми за държавен изпит по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


 Тема №1 Собствен капитал

План-тезис: Характеристика на собствения капитал - основен капитал, резерви, финансов резултат. Особености на собствения капитал в банките, бюджетните, застрахователните и осигурителните предприятия. Отчитане на собствения капитал-документи, счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания.

Капиталът се разглежда като паричен израз на стойността на вложените в предприятието ресурси или като стойност на вноските, които собствениците влагат в дейността си, за да извлекат бъдеща икономическа изгода. Капиталът е абстрактна величина, свързана с произхода на стойността на притежаваните от предприятието активи, върху които то е получило правото на владеене, ползване и разпореждане. Като отчетна категория капиталът съществува в две разновидности: собствен и привлечен капитал.

Собственият капитал е паричен израз на собствените активи на предприятието, придобити със собствени средства и без възникване на задължения към трети лица. Неговата величина се определя като разлика между стойността на активите на предприятието и неговите пасиви. Собствения капитал има следните форми на проявление:

* Основен капитал

* Резерви

* Финансов резултат

* Неразпределена печалба

* Непокрита загуба от минали години

Привлеченият капитал е паричен израз на стойността на активите, които са придобити с чужди средства, предоставени под формата на кредит, под формата на задължение или по реда на финансиране. Той е стабилен, бързо изускуем източник на средства.

Основния капитал е задължителен за всяко предприятие. Той се формира при учредяване на дружеството в определения от собственика размер. Този капитал се записва в съдебните и данъчни регистри. Основния капитал е паричен израз на имуществото на собственика, което той влага при учредяване на собственото си предприятие. Целта е да обслужва дейността, която осъществява. Този капитал съществува до момента на прекратяване дейността на предприятието и се ликвидира. С ликвидацията на предприятието се ликвидира и основния капитал. Основния капитал има постоянен характер, защото върху него не оказват влияние резултатите от текущата дейност. В счетоводния баланс се показват в пълен размер, независимо от това дали съдружниците са внесли напълно своите вноски и дялове от активите. Основния капитал на ООД и ЕООД е разпределен на дялове, които са равни, кратни на 100. За АД основния капитал се разделя на равни кръгли числа, наречени акции. Минималната стойност на този капитал е 100 000 лв. За да бъде вписан АД в търговския регистър трябва да бъде внесен най-малко 25% от основния капитал. Вноските за покриване на основния капитал се правят в ред и срокове определени в устава на АД. В него трябва да се определи вида и стойността на непаричните (апортни) вноски. Записването и внасянето на вноските става от акционерите. Внасянето става в момента на записването. Това е първия начин. Тук със записването вноските се внасят веднага. Вторият начин е записването и по-късно внасяне на вноските в определения срок. В случаите когато се внасят не парични вноски трябва да се направи оценка на апортната вноска от 3 вещи лица назначени от съдъ. Тези лица се наричат оценители. Макар и с относително постоянен характер основният катипал може да се променя.
Основния капитал се увеличава при:
* Заделяне на суми от резервите за увеличаване на основния капитал
* Разпределение на печалбата от минали години
* Трансформиране на дължими дивиденти в дялове на съдружници
* Съгласие на съдружниците да трансформират вземене в оснония капитал
Основния капитал се намалява при:
* При напускане на съдружник
* При закриване на предприятие
* Трансформиране на основния капитал в резерв
* Покриване на загуби, когато липсват резерви
Счетоводното отчитане се извършва съгласно следните документи:
- Дружествен договор - ООД
- Учредителен акт - ЕООД
- Устав - АД
- Други документи - Протоколи, дялова книга, удостоверение за регистрация в Търговския регистър, приходни документи с които са внесени вноските, протоколи от Общото събрание за решения
За отчитане на основния капитал се използват следните сметки:
- Сметка 100 /Основен капитал/ - сметката е пасивна, балансова, основна, капиталова, синтетична. Сметката се кредитира при увеличение на основния капитал, а се дебитира при намаление на основния капитал. Крайното салдо е кредитно и показва размера на основния капитал към определен момент.
- Сметка 426 /Вземания по записани дялови вноски/ - тази сметка се използва при несъвпадане на времето на записване и внасяне на дяловите вноски от учредителите. Дебитира се при записване на дяловете, които следва да се внесат от учредителите, а се кредитира при внасяне на тези дялове, както и при отказ за внасяне. Крайното и дебитно салдо показва невнесените още вноски от съдружници и се използва за определяне размера на внесения капитал т.е. на този, който е покрит с реални активи.

* Счетоводните записвания, свързани с формирането на основния капитал имат следния вид:
1. При учредяване на предприятието е взето решение, че дяловите вноски ще бъдат внесени в определен срок
> Записани дялови вноски със срок - 3 месеца - /при несъвпадане на времето на записване и внасяне на дяловите вноски/

Д-т с/ка 426 /Вземания по записани дялови вноски/

К-т с/ка 100 /Основен капитал/
> Дяловите вноски са внесени -/записаните парични и непарични дялови вноски от съдружници са внесени, съгласно Протокол за оценка на ДМА, Протокол за оценка на материалите, Удостоверение за дялово участие, Вносна бележка, Учредителен протокол, устав и др./

Д-т с/ка гр. 50 /Парични средства/
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработени теми за държавен изпит по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.