Разходите и приходи като предмет на счетоводствтото


Категория на документа: Счетоводство


 Разходите като предмет на счетоводствтото.

Определение, признаване и класификация

1. Опр - Разходите могат да се определят като предмет на счет по сл начин. Разходите са изменения в имуществото на предприятието, породени или предизвикани от стопански операции и др минали събития, които водят или се изразяват в намаление на активите или възникване (увеличаване)на пасиви.

Това са изменения породени от стоп оп, които са предварително планирани, прогнозирани, резултат от съзнателна човешка делйност. Те са управляеми, регулируеми, предемет на непосредствен текущ анализ и контрол от управлението на предприятието. Такива стоп оп, котио водят до намаляване: са изразходване на материяли, изплащане на парични средства, покупка на стоки.

Има и др събития, които са случайни, инцидентни, нерегулярни, непланирани - природни бедствия, кражби, пожар, наводнение.

Освен това има и др група, която води до изменение в активите но те са обективни и не зависят от стоп субект и са в резултат на обективно физ хим процеси, които водят до погиване на някои видове активи - фира. Тези изменения също намаляват активите, но тене са съзнателно организирани, нито случайни, а са в резултат на обективни процеси.

Намаляване на активи - жертване на активи или на средства (МСС), разходване, намаляване - типичен случай е изразходването на материали, предизвикват се изменения, котио водят до намаляване на активите, което ни дава основание да признаем и отчетем разход. Има случай, когато А се намалява, но не можем да го признаем все още за разход, защото той се проявява като междинна форма на проявление на един актив. Такива са слуайтие за влагане на материал в производстовто, но все още не е произведен готов продукт. В определен момент ги изразяваме като потребевнеи, но от друга страна са незавършено производство, което също е актив. Тази междинна форма на проявление на изразходването на мат като незав пр има конкретен материален израз - ПФ, но има и случаи в които тя няма мат вещ форма, но пак се признава като някакъв друг актив и се посочва в СБ, а не в ОПР. Напр предплатен наем за ползване на офис. Има намаляване на А във вид на ПС, но това предплащане не се признава за разход, а се посочва като РБП, вместо в ОПР като текущ разход, а след това обикновено се отписват и признават като текущ разход.

Ако в рамките на прозиводствения цикъл тази междина форма се реализира и се стигне до резултат до изразходването на активи, а този резултат е във формата обикновено на приход, то това се признава за разход. Ако не може да се постигне това реализиране в един пр цикъл то тогава не се признава за разход, а се отчита като междинна форма на проявление - др А.

2. Условия, критерии, изисквания за признаване на разход - признаването се основава на базата на 2 осн критерии, свързани с определението на разходите.

а) да е налице намаление на Актив или възникване (увеличение) на Пасив.

б) разходите да са измерими - да могат да бъдат показани в пар стст измерители и да намерят парична оценка.

Разхода като възникване на Пасив: Напр одит на фин отчет. След одита се издава фактура, котяо ние веднага отчитаме като разход. Но в договра е записано, че плащането ще е след 2 седмици. Начислява се разход за външи услуги, което е задължение към външно лице. Това се обеснява с принцип на сечт, според който разходите и пр се начисляват на базата на текущо начисляване. С начисляването на разхода ние признаваме пасива. При затварянето на сделката следва изплащането на задължението, което е свързано с наличието и управлението на пасив. Според опр пасив се погасява чрез намаляване на пасив и затова възниква разход. Но плащането не се третира като разход, а като погасяване на Пасив.

Има и др постановка за признаване на разходите само след като са изплатени (на касова основа). Такава методика се използва в Бюдж счет. Там разхода е свързан с усвояване на средства от финансиращия бюджет. Като разходи се отчита само това, което е намаление на пар средства.

Покупката на автомобил педставлява трансформиране на ПС в трансп средства. Ще се отчете разход за този автомобил чрез амортизацията. Изразходването на пар средства само по себе си не означава разход. Още повече при покупката на материали, консумативи.

3. Управление, признаване и класификация - за счетоводни цели възоснова на опр признаци, белези или критерии.

а) според произхода и икономическото им съдържание на разходите

- материални - разход на материали (предмети на труда), разходи, съврзан с използването на ДМА(оръдия на труда) - амортизация

- трудови - разходи за заплати, хонорари, гр договори, осигуровки

- парични разходи - р-ди за външни услуги, разходи за стипендии, командировки, представителни разходи, др разходи.

На база на това общо подреждане на разходите като мат, трудови и парични се извършва и едно по-детайлно отчитане на разходите по ик елементи.

б) според функционланото предназанчение на разходите - по видове дейности.

- разходи за основна дейност - Основна дейност на предприятието се приема тази, от която идват основните приходи. Необходимо присъщи разходи, без които не може да се създаде продукта на основната дейност.

- разходи за спомагателна дейност - няма самостоятелно значение. Тя допълва и обслужва основната дейност.

- разходи по организация и управление на П (админ-упр р-ди) - разходи за заплати, на аморт на админ сгради

- разходи за продажба на продукцията (извънпроизводствени разходи) - ако продажбата се извършва с външни услуги (нает транспорт)

- разходи за специфични дейностиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходите и приходи като предмет на счетоводствтото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.