Rазчети с персонала, данъчно облагане на доходите, разчети с ДОО, здравно осигуряваване и други свързани с персонала


Категория на документа: Счетоводство


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 г.
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА

Тема: Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, разчети с ДОО,здравно осигуряваване и други свързани с персонала

По професия: Оперативно счетоводство
Специалност: Оперативен счетоводител

Разработил: .................................

Възникването, протичането, промяната и прекратяването на трудово правоотношение с всеки работник /служител/ т.е. с персонала на предприятието поражда редица последици от правно, социално и икономическо естество и характер. Предприятието се нуждае от точна, навременна, пълна и достоверна информация за взаимоотношенията с персонала. Счетоводството има задачата да осигурява необходимата на управлението на предприятието и на други външни органи и организации информация.

Организацията и методиката за създаване на счетоводна информация за доходите на персонала във връзка с положения от него труд, както и за произтичащите от трудовото правоотношение доходи, са в изпълнение на разпоредбите на Кодекса на труда /КТ/, Кодекса за социално осигуряване/КСО/, Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, и разпоредби съдържащи се в съответните ежегодни закони за държавния бюджет, бюджета за здравно обществено осигуряване и за бюджета на националната здравно осигурителна каса.

Методологията и методиката на тази счетоводна информация се съдържа в счетоводен стандарт 19 - Доходи на персонала и Международен счетоводен стандарт 19 - Доходи на наети лица.

Счетоводния стандарт 19 - Доходи на персонала изискава предприятието да притежава:
- Задължение към персонала, когато той е работил в замяна на доходи, които са платими в бъдеще
- Разход за доход на персонала, когато предприятието консумира икономическа изгода, възниква в следствие на изработеното от персонала срещу доходи за него
Съгласно счетоводния стандарт 19, персонал са лицата, които работят в предприятието. В тази категория се включват лица, работещи по договори за управление и други договори.
Съгласно счетоводния стандарт 19, доходите на персонала са форми на възнаграждения, предоставени от предприятието на персонала, в замяна на положен труд. В състава на доходите се включват:
1. Краткосрочни доходи - доходите на персонала, които стават напълно изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персонала е положил труд. В тези доходи не се включват доходите при напускане, доходите под формата на акции и дялове от собствен капитал. Следователно в състава на краткосрочните доходи са:
- Основно възнаграждение за отработено време / заплата, надница/
- Възнаграждение над основното, определено според приложените системи за заплащане на труда
- Допълнително възнаграждение за продължителна работа, за работа при вредни и други специфични условия на труд, за по-висока лична квалификация, за работа при специален режим, нощен и извънреден труд и вътрешно заместване
- Други специфични допълнителни възнаграждения уговорени с колективен или индивидуален трудов договор
- Възнаграждения изплатени за престой и за работата на официални празници
- Социални осигуровки и надбавки
- Разпределение на печалбата или премии
- Платен годишен отпуск и други компенсируеми отпуски
- Непарични възнаграждения - медицинско обслужване, жилищно насатняване на персонала
2. Доходи при напускане - това са доходи, които са платими при напускане на предприятието
3. Доходи под формата на акции и дялове от собствен капитал
4. Доходи след напускане - пенсии, медицинско обслужване и др.
5. Други дългосрочно доходи
Счетоводното отчитане на задължението към персонала за извършена работа в замяна на доходи се извършва чрез сметка, определена в индивидуалния сметкоплан на предприятието. Такава сметка може да бъде "сметка 420 Персонал". Тя е пасивна, синтетична, разчетна сметка за отчитане на разчетните взаимоотношениена шредприятието с лицата работещи в него.

Към сметка "421 Персонал" би могло да се водят съответните подсметки с четирицифрен шифър, например 4211 - Работници и служители; 4212 - Сътрудници; 4213 - Стипендианти; 4214 Персонал по възнаграждения за сметка на осигурителни организации; 4215 - Депонирани възнаграждения; 4216 - Спестявания на специалисти в чужбина.

За аналитично счетоводно отчитане към подсметките с четирицифрен шифър на "сметка 421" , могат да се предвидят и подсметки с петцифрен шифър, например 42111 - краткосрочен доход на персонала, платими по месторабота.

Сметка "421 Персонал" се дебитира при:

Сметка "421 Персонал" се кредитира:

1. Авансово и окончателно изплащане на възнаграждения и обезщетения на персонала срещу кредитиране на сметки от гр.50
1. При трудови възнаграждения и доплащане срещу дебатиране на сметка 604 разходи за заплатиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Rазчети с персонала, данъчно облагане на доходите, разчети с ДОО, здравно осигуряваване и други свързани с персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.