Проверка на касовата наличност


Категория на документа: Счетоводство


Проверка на касовата наличност
Контролната дейност върху касата е широкообхватен процес. Извършва се от вътрешни и външни контролни органи. Тя има за цел да установи фактическото наличие на парични средства, ЦК, и разходо-оправдателни документи в касата. Извършва се на два етапа. Първия е свързан с предварителна подготовка и извършването на процедури, а втория е свързан с установяване на резултат от проверката на касата. Задължение на контролния орган е да се лигитимира. Следва запечатване на касата, ако тя няма да се провери веднага и това става в присъствието на МОЛ и КО. След запечатване на касата на МОЛ се връчва въпросен лист, който МОЛ трябва да попълни като избягва отговори с ДА и НЕ. След попълване на въпросния лист се пристъпва към завеждане и приключване на касата, преброяване на паричните средства. Броенето се извиршва от касиера като контролните органи и присъстващите лица съблюдават за правилността на действията. Намерената касова наличностсе отразяват в Акт за касова наличност. Накрая се подписват МОЛ, контролните органи и всички присъстващи лица. Резултата от праверката се отразява в Равносметка на касата. (формиране на прихода; Формиране на разхода; Определяне на следуемата касова наличност; Отразяване на фактическата наличност; Определяне на резултата от проверката на касата.

Проверка на ДМА в следните насоки:
1. Проверка на наличността и състоянието на ДМА;
2. Проверка на движението на ДМА;
3. Проверка на използването на ДМА;
4. Проверка на амортизационните отчисления;
5. Проверка на разходите свързани с придобиването на ДМА.

1.Във връзка с проверката на наличността, КО следва да групира ДМА съобразно вида им, месторазположението им и срока на използването им.
Целта на проверките е да се установи дали предприятието целесъобразно разходва средствата си.

2.На проверка се подлагат покупките и продажбите на активи, отдаването и ползването под наем на активи, безвъзмездното получаване и отдаване на активи, ликвидацията и бракуването на активи.

3.Във връзка с използването на актива, вниманието се насочва към:
- Окомплектовката на съответните му части;
- Проверка на реализираните престои;
- Извършва се икономически анализ на екстензивното и интензивното използване на ДМА.

4.При амортизационните отчисления, се проверява съставения амортизационен план, който включва:
- наименование на актива;
- срок на ползване на актива;
- амортизационна сума;
- амортизационна норма;
- амортизационна квота;
- забележка към плана.

5.ДМА могат да се придобиват по 2 начина:

- капиталово вложение чрез възлагане; (на проверка се подлага документацията)

- капиталово вложение по стопански начин.(Във втория сличай проверките са насочени към законността на строителството)

Проверка на кредитните взаимоотношения,облигационните заеми
Проверката се извършва от вътрешни и външно КО,и има за цел да установи видът на използвания заем и неговата целесъобразност.Тази проверка се извършва въз осн.на сключения договор м/у кредитора и фирмата.От договора ще се установи какъв е заемът,размерът му,сроковете и начините за издължаване. Заемите могат да бъдат краткосрочни, дългосрочни, кредитни, фирмени. На проверка трябва да бъде подложена вс.една група заеми,като за целта освен договорите се изисква и извлечението от съответния кредитор.Съществен момент в проверката е да се установи съобразен ли е размерът на облигац.заем с възможността за неговото погасяване, уточняванв начина на погасявене и неговата целесъобразност.

Проверка на разчетите по рекламации , разчетите по липси и начети и операциите във връзка със съдебни спорове и присъдени вземания
1.Тази проверка се извършва когато има несъответствие между количеството, качеството, асортимента на доставени стоки и това посочено във фактурите. Тя се извършва от специално назначена комисия която съставя 'Акт за различия при приемането на материални ценности'. Той се съставя в три екземпляра- за счетоводството, за дистрибуторската фирма и за доставчика. Необходимо е да се спазят и сроковете за предявяване на рекламациите и събиране на вземанията. Рекламацията може да бъде възстановена изцяло, отчасти и отхвърлена.
2.Във връзка с проверката на разчетите по липси и начети се търси отговорност на МОЛ. Необходимо е да се направят проверки на: извършените инвентаризации в проверявания обект;правилно ли са определени и отчетени ценовите разлики по липси и начети;на отчетността, която се води във връзка със събирането на вземанията по липси и начети.
3. Това са вземания за които има предявени искове, издадени решения от съда. Те възникват когато икономическите субекти немогат сами да разрешат даден въпрос и го отнасят кум съда. При тези операции участват свидетели-експерти. За да се потърси отговорност от ВЛ е необходимо да се провери правилно ли са предадени материалите от счетоводството на адвоката който води делото. Възможно е съда да отхвърли или да удовлетвори искането.

Проверка на финансовото състояние обхваща няколко етапа.
1. Етап: проверка и оценка на информацията от счетоводния баланс
1. Проверка на правилността на баланса
2. Проверка на реалността на баланса
3. Групировка на балансовите пера
2. Етап:изследване на балансовите пера, характеризиращи финансовото състояние
1. Установяване на тенденциите в развитието на предприятието
2. Определяне на собствения оборотен капитал
3. Определяне на обръщаемостта на оборотния капиталСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проверка на касовата наличност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.