Проспескт за първично публично предлагане на ценни книжа


Категория на документа: Счетоводство


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА
КУРСОВА РАБОТА
Проспект за първично публично предлагане на ценни книжа

СЧЕТОВОДСТВО НА КАПИТАЛОВИТЕ ДРУЖЕСТВА

Първичното публично предлагане представлява процесът, при който една компания придобива публичен статут, извършва увеличение на капитала си, като предлага новоиздадени акции на външни инвеститори. С провеждането му, компанията получава достъп до свеж паричен ресурс, което разкрива нови възможности за разработване и осъществяване на статегическите си цели. За една развиваща се компания, това би довело до увеличаване на стойността на дружеството и подобряване неговата рентабилност. Първичното публично предлагане създава възможност на компанията за бъдещо развитие по посока на външните капиталови пазари, където финансовия ресурс е значително по-голям. Добре планираното първично публично предлагане може да осигури необходимото допълнително финансиране с по-малкото разводняване на собствеността (поради възможността, емисионната стойност, по която се предлагат новите акции, да е значително по-висока от номиналната), което е от съществено значение за старите акционери.

Публичното предлагане на ценни книжа се урежда в специален Закон за публичното предлагане на ценни книжа1. Съгласно чл. 4, ал.1 от закона "Публично предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирана до 100 и повече лица или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства, съдържаща достатъчно данни за условията на предлагането и предлаганите ценни книжа, така че да могат инвеститорите да вземат решение за записване или закупуване на тези ценни книжа."

Задължителен елемент от процеса на публично предлагане на ценни книжа е изготвянето на Проспескт. Съгласно чл. 78, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа "Проспектът за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар може да се публикува, само ако комисията е издала писмено потвърждение на проспекта."

Проспектът представлява информационен документ, на база на който инвеститорите ще вземат своето решение относно участието си или не в публичното предлагане.
От тази гледна точка, може да се каже, че проспектът е най-важният документ при излизането на едно дружество на капиталовия пазар.

Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на емитента и лицата, гарантиращи ценните книжа, както и на правата, свързани с ценните книжа. Проспектът не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни.2

Проспектът съдържа информация за емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, както и резюме. Резюмето се изготвя в общ формат с цел съпоставимост на резюметата относно подобни ценни книжа и представя в съкратена форма и без използване на специализирана терминология ключова информация на езика, на който първоначално е съставен проспектът. Форматът и съдържанието на резюмето заедно с проспекта осигуряват подходяща информация относно основните характеристики на съответните ценни книжа с цел подпомагане на инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.3

Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да изготви проспекта като единен документ или като отделни документи. Проспектът, който се изготвя като отделни документи, съдържа изискуемата от закона и актовете по прилагането му информация, разделена в три документа:

1. регистрационен документ, съдържащ информация за емитента;

2. документ за ценните книжа, съдържащ информация за ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар; и

3. резюме на проспекта.4

Съдържанието на проспекта е регаментирано в специална наредба - НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Приета с Решение № 02-Н на Комисията за финансов надзор от 17.09.2003 г., обн.,ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 7.02.2006 г., бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 82 от 12.10.2007 г.).

Чл.2 в Наредбата, допълва чл. 82 от ЗППЦК с "Тази информация трябва да бъде представена по лесен за анализиране и достъпен за инвеститорите начин.

В чл. 3 от Наредбата се казва, че проспектът съдържа информация за емитента и за публично предлаганите ценни книжа, както и резюме. Резюмето на проспекта представя накратко и без да използва специализирана терминология основните характеристики и рисковете, свързани с емитента, лицито, гарантиращо ценните книжа, и ценните книжа, на същия език на който е изготвен проспектът, като съдржа и предупреждение, че:

1. следва да се чете като въведение към проспекта;

2. всяко решение за инвестиране в ценните книжа трябва да се основава на разглеждане на проспекта като цяло от инвеститора;

3. за всеки инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на проспекта, може да възникне задължение за заплащане на разноските за

превод на проспекта при образуването на съдебното производство, и

4. лицата, които са изготвили резюмето, включително неговия превод, носят отговорност за вреди само ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на проспекта.

Във връзка с темата ще разгледам Проспект за първично публично предлагане на акции на СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ от 23 Май 2013 г. Дружеството е учредено и регистрирано като акционерно дружество със специална инвестиционна цел, съгласно законодателството на Република България.

Проспектът за публично предлагане на акции на "Софарма имоти" АДСИЦ се състои от три отделни документа, а именно:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проспескт за първично публично предлагане на ценни книжа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.