Проспект за публично предлагане на акции


Категория на документа: Счетоводство


Публикация на съобщение за увеличение на капитала в два централни ежедневника
(прогнозна стойност) 1 200 лв.
Оповестяване на съобщение за увеличение на капитала в търговския регистър 25 лв.

РА З Х О Д И З А Т А К С И И К О М И С И О Н Н И
Такса за потвърждение на проспект за първично публично предлагане при увеличение
на капитала от Комисията за финансов надзор 5 000 лв.
Такса за присвояване на ISIN код на емисията права 72 лв.
Такса за регистрация на емисията права в "Централен депозитар" АД 1 010 лв.
Такса за осъществяване на първично предлагане на ценни книжа на регулиран пазар 600 лв.
Такса за регистрацията на емисията акции в "Централен депозитар" АД 1 010 лв.
ОБЩО 20,917 лв.

Както се вижда от извадката от проспекта, общите разходи на акция, изчислени като общ размер на разходите, пряко свързани с настоящото публично предлагане на ценни книжа (20 917 лв.) се раздели на броя ценни книжа, които ще бъдат предложени публично ( 2 454 797 бр.) са 0, 00852 лева на акция. Те са за сметка на "Софарма Имоти"АДСИЦ.
Извод: Проспектът за първично публично предлагане на акции, дава една много ясна, точна, разкрита в конкретики информация за Емитента, който ще предлага акции на пазара, за вида на акциите, които ще предлага, какви членски и имуществени права му носят, кога могат да участват акционери в Общото събрание, какви разходи поема емитента, какви са рисковете за инвеститорите, ако запишат акции в това дружество и др. информация.

??

??

??

??

Икономически Университет - Варна

гр.Варна 2013

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проспект за публично предлагане на акции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.