Проспект за публично предлагане на акции


Категория на документа: Счетоводство
Курсова Работа по Капиталово Счетоводство
на тема: Проспект на Първично Публично предлагане на акции
на "СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ

Изготвил: ........... Проверил: ...........

Мария Атанасова ас. София Илиева

Фак. № 11321, гр. I

Съдържание:

I. Същност на проспект и технологията на публичната емисия: какво представлява и какво трябва да съдържа един проспект според Наредба 2 от 17.09.2003г. " за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа."

II. Информация за дружеството

III. Проспект за първично предлагане на акции на Софарма Имоти АДСИЦ, включва:

* Отговорни лица
* Рискови фактори
* Ключова Информация
* Условия за предлагането
* План за разпределение на Ценните Книжа
> Цена на която ще се предлагат акциите
> Организиране на предлагането
* Приемане на търговия на Регулиран Пазар
* Притежатели на Ценни Книжа - Продавачи при публично предлагане
* Разходи по Публично предлагане
* Разводняване на Стойността на Капитала
* Допълнителна Информация:
* Индикация за информацията, която е одитирана;
* Изявление или доклад на експерта.

IV. Приложения:
> Проспекта за първично публично предлагане на акции на " Софарма Имоти" АДСИЦ
> Бележки към Междините Отчети за 2013г. на "Софарма Имоти" АДСИЦ

I. Същност на проспект и технологията на публичната емисия:

Технологията на публичната емисия се урежда в специален Закон за публично предлагане на ценни книжа, който дефинира публичното предлагане на ценни книжа като " предоставяне на информация за предлагане на ценни книжа, адресирани до 100 и повече лица или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства, съдържаща достатъчно данни за условията на предлагането и предлаганите ценни книжа, така че инвеститорите да могат да вземат решение за записване или закупуване на тези ценни книжа"

Чл. 5 ал.1 от Закона за Публично предлагане на Ценни Книжа дефинира понятието " първично публично предлагане" спрямо:
* Ценни книжа за записване от самия емитент или упълномощен от него инвестиционен посредник (подписка);
* Ценни книжа за първоначална продажба от инвестиционен посредник съгласно сключен с техния емитент договор за поемане

За целите на първично публично предлагане на ценни книжа емитентът или неговия инвестиционен посредник следва да изготвят и представят в срок, установен от законна в Комисията за финансов надзор предложение за публичното предлагане, както и да публикуват след неговото одобрение проспект и съобщение до инвеститорите.

Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретни особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на емитента и лицата гарантиращи ценните книжа, както и на правата, свързани с ценните книжа.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проспект за публично предлагане на акции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.