Промени в поддържането на капитала


Категория на документа: Счетоводство


Промени в поддържането на капитала
Според концептуалната рамка само навлизането на активи в излишък, необходими за поддържането на капитала, могат да се считат на печалба и за това се считат за възвръщаемост на капитала. С други думи печалбата не е равна на промените в нетните активи, а е остатъчната стойност на тази промяна, направена, за да се изравни стойността на входа със стойността в края на отчетния период.
Концептуалната рамка предлага странна формулировка, за да пригоди промените в поддържането на капитала, "докато тези увеличения и намаления посрещат определението за приходи и разходи, те не са включени в отчета за дохода за поддръжка на капитала." Изглежда странно, защото печалбата по принцип е отделен компонент на чистата стойност от поддържането на капитала. Това е последствие от виждането на приходите и разходите като промени в активите, а не като елементи на промените в чистата стойност. Съществуването на промени в поддържането на капитала в концептуалната рамка налага следното определение за доход:
Определение 3
"Приход е увеличение на чистата стойност, с изключение на разпределението между собствениците и промените в поддържането на капитала."
Въведението в концептуалната рамка е такова, защото всички промени в чистите активи ( с изключение на разпределението между собствениците ) са равни на приходите - разходите и принадлежат на отчета за дохода. Противоположното виждане, че капиталът трябва да се коригира, а да може печалбата да бъде икономически подходящ измерител, е изключено от самото начало. Учудващо е, че въпросът за поддържане на капитала никога не е бил на дневен ред в IASB, въпреки че се споменават в концептуалната рамка.
Рекласифициране
IFRS позволява рекласификация, която влияе върху съображенията за признаване на печалбата или загубата в отчета за дохода към по-късна дата от първоначалното признаване на баланса. Например печалби и загуби на финансови активи, държани с цел продажба първоначално се признават в отчета за дохода като "други признати приходи и разходи" и след това при реализиране те се отчитат в отчета за дохода и се рекласифицират като "неразпределена печалба". Обосновката за рекласифициране може да се изрази в превъзходството в отчета за дохода над баланса с акцент върху консерватизма и реализационния принцип.
Рекласифицирането създава два проблема за дефинирането на приходи, разходи и печалба е в IFRS. Първият е, че отчитането на тези елементи на приходите и разходите извън отчета за дохода няма еквивалент в концептуалната рамка. Вторият проблем е, че печалбата включва елементи, които не са нито приходи, нито разходи според концептуалната рамка. Поради рекласифицирането в отчета за дохода, поради отчетните периоди след първоначалното представяне и поради елементи, признати в чистата стойност, но извън неразпределената печалба. Ето защо печалбата изключва приходи или разходи за периода, докато включва елементи, които не са приходи или разходи за периода. Виждането на Борда е, че е важно отделното представяне на рекласификацията, за да информира потребителите за тези суми, които са включени като приходи и разходи в различни периоди.
Има два начина за справяне с тези проблеми. Първият е да не се използва корекция на рекласификацията и по този начин ще се преодолее несъвместимостта между концептуалната рамка и счетоводните стандарти като МСС 39. Вторият начин е да се поправи концептуалната рамка, за да стане съвместима със счетоводните стандарти. Първото от тези две решения е спорно в практиката и доказателство за това е, че ISAB са неспособни или нелаещи да предприемат тази стъпка като се предвид, че корекциите на рекласификацията се предполага да се запазят поне за обозримо бъдеще, се предлага определение за приход, което в минимална степен ще осигури съвместимостта между концептуалната рамка и МСФО.
Определение 4
"Приходът е нарастване на чистата стойност, като се изключат разпределенията между собствениците на капитала, корекциите по поддържането на капитала и промените в други резерви."
Определението дефинира приходите и разходите като изчерпателни компоненти на отчета за дохода, тъй като печалбата или загубата се равнява на приходи-разходи. Този подход контрастира на текущите МСФО, който приема като отправна точка дефиниция за приходи и разходи, които нямат пълна връзка с компонентите на отчета за дохода и за това приходи-разходи не е равно на печалба. Тази трудна отправна точка принуди IASB на последния преглед на МСС 1 да представи термин, който не съществува в концептуалната рамка. Той се нарича общ всеобхватен доход и се определя като промяна в собствения капитал през периода в резултат на операции и други събития, различна от тези промени, в резултат на операции със собствениците.
С други думи общият всеобхватен доход е равен на приходи - разходи. Както ще бъде показано общият всеобхватен доход в МСС 1 е объркваща концепция в резултат на вътрешните несъответствия," описани по-горе " в определенията на МСФО за приходи, разходи и печалба.





Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Промени в поддържането на капитала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.