Програмни продукти за водене на счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Счетоводство, Управление на продажбите, Управление на
доставките, Склад, Каса и Банка, Анализи. Всички те могат да
бъдат комбинирани и използвани в зависимост от потребностите на
компанията.

Надеждността на системата е гарантирана от вградените във всяка функция за въвеждане на данни, издаване на документи, автоматизирани обработки и др. алгоритми за логически и нормативен контрол на данните.

С вградените средства за настройка потребителят може сам да
структурира базата си от данни съобразно спецификата на дейността
си така, че в максимална степен да удовлетвори потребностите на
всички потребители - ръководство, финансови и търговски
мениджъри, данъчни власти, разпоредители с бюджетни средства,
статистика и др.

Със системата могат да се реализират различни варианти на работа,
които зависят от организационната и териториалната структура на
потребителя. Вградени са функции за приемане и предаване на
данни включително и към външни системи, включително и чрез
Интернет, както и за сводиране и консолидиране на информация от
обособени клонове, поделения, предприятия и др.9

АЖУР(r)-L5.5 разполага с мощни генератори на финансови отчети,
отчети за доставките, продажбите и управлението на запасите.
Същите са с големи възможности както за оформяне дизайна на
отчетите, така и с използването на интерпретатор на формули и
логически условия и комбиниране на данни.

В системата са вградени функции за импорт и експорт на данни към други системи и устройства,включително касови апарати и баркод четец. Генерираните справки и отчети могат да се експортират към Excel.

АЖУР(r)-L5.5 поддържа работа с мишка на всички екрани на системата.

Архивирането на Базата Данни се извършва върху физическо или логическо устройство. То може да бъде флопидисково устройство, физически или логически диск. Архивирането осигурява защита от загуба на информация в случай на физическа повреда в хардуера.

Главният счетоводител в наблюдаваното от мен предприятие е използвал богатите възможности на счетоводния продукт АЖУР(r)-L5.5 при дефинирането на сметки за изграждане на индивидуален сметкоплан, отговарящ на специфичните особености на дейността.

Пример:Към сметка 302 Материали е организирано аналитично отчитане така, че да се осигури информация за стоковата наличност по складове и за всеки склад - по видове стоки. Сметка материали има три нива на аналитичност, които са изградени от три признака както следва:
Първо ниво-изградено от признака Вид материал
Второ ниво-Склад, изградено от признака Склад.
Трето ниво-Номенклатурен номер, изградено от признака Номенклатурен
номер. По цифрите в номенклатурните номера на материалите може да се получи информация за техния вид,качества и дори за доставчика .

За всеки цех на предприятието,са обособени подсметки на сметка 611-Разходи за основна дейност и по този начин са удовлетворени потребностите от диференцирана информация за финансово-счетоводен анализ.Така разходите се отчитат отделно за всяко звено,отделно се изготвят материални баланси за всеки цех и се определя преразходът или икономията на материали за съответния тип дейности.

Калкулирането на разходите на всяко отчетно звено е важен момент,тъй като чрез него се определя фактическата себестойност на продукцията.

В предприятието с програмният продукт работят тринадесет потребители /трима оперативни счетоводители,касиер-фактурист,осем Материално-отговорни лица на складовете за материали и готова продукция и Главен Счетоводител/ като всеки от тях има различни права за достъп до информация от системата.

За да се обобщят данните от издадените документи, с цел анализ и систематизиране на информацията, се ползват готовите справки ,които се генерират от системата.

Ежедневно в предприятието Материално-отговорните лица на складовете работят с Модул СКЛАД и функция ОПЕРАЦИИ:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмни продукти за водене на счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.