Програмни продукти за водене на счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


В структурно отношение организацията на данни в счетоводните продукти може да се класифицира в две основни направления:
o индексни данни-които интерпретират логическия модел на системата от счетоводни сметки;
o оперативни данни- които характеризират стопанската дейност на предприятието.

Правилното управление на счетоводния софтуер като ценен актив има много предимства. Най-важното от тях е контролът на разходите.Затова е много разумно да се следят разходите за придобиване на софтуер, за неговата поддръжка и за обучението на служителите по неговото използване, както и разходите за компютърния хардуер, необходим за работата на компютърните програми.

Крайната цел на автоматизираната обработка на счетоводната информация е получаването на резултатна информация в определен срок и във вид,удобен за използване от крайния потребител.Тъй като въз основа на резултатната информация се взимат управленски решения,носителите на тази информация трябва да отговарят на следните изисквания:
- да съдържат оптимален брой резултатни показатели,тъй като недостатъчната информация води до допускане на грешки при вземане на решения;
- подреждането на реквизитите трябва да е съобразено с логическата връзка между тях,да съдържат текстова разшифровка на основните информационни единици;
- необходимо е резултатните показатели да имат завършен вид и да не се налага допълнителна ръчна обработка (добавяне на допълнителни колони,текстова разшифровка или допълнителна аритметична обработка;
- данните да са достоверни и пресметнати с абсолютна точност;
- да се получават в срок,в определен брой екземпляри и да са оформени според законовите изисквания;4

Глава Втора: Програмни продукти за водене на счетоводство.

2.1. Общ обзор и класификация на счетоводния софтуер.

2.1.1.Общ обзор на счетоводния софтуер.

На българския пазар съществува голямо разнообразие от програмни продукти за автоматизация на счетоводната дейност. Някои от тях работят в DOS-среда, а по-съвременните софтуерни продукти се разработват под Windows.

В зависимост от проблемите,които решават могат да бъдат посочени следните групи програмни продукти за автоматизация на счетоводството:5
1. Интегрирани системи-чрез тях може да се обхване цялостната дейност на едно предприятие.В тази група могат да се посочат системи за автоматизация на счетоводството,предназначени за големи предприятия и структури.Това са чуждестранните продукти BANN, MPG? PRO, BPSC и др.
2. Бизнес приложения- обхващат основните дейности и решават повечето от проблемите по автоматизация на фирмената дейност: счетоводство, логистика, персонал. Тези приложения са по възможностите и на средните фирми. Представители - Бизнес Навигатор, Супер Офис, АТЛАС, ЕДИС-АСО. Презента Кларк Про, Елит.
3.Счетоводни и складови системи - В тази група попада разглежданият в настоящата разработка счетоводен продукт. Системите от този тип решават проблемите на автоматизацията на счетоводната отчетност, следене и отчитане движението и наличностите от материални запаси- Ажур L, Конто, САС, Странд, Профит, АЦ-91;
4.Счетоводни продукти - решенията на счетоводната отчетност: Анализ - ФСД, АСТРА, Плюс-Минус;
5.Продукти за автоматизиране на складовата и търговската дейност: Ариана, ФСБ.

Програмните продукти за автоматизиране на счетоводната отчетност могат да бъдат групирани в зависимост от обема на извършваната от предприятията дейност и броя на потребителите на програмния продукт.6 В този смисъл те се делят на: програмни продукти от нисък,среден,висок клас и ERP системи.

От нисък клас са продуктите, представляващи отделни модули като Склад или Дълготрайни активи. Подходящи са за малки фирми. С няколко такива модула на практика се обхваща основната дейност на организацията.

Среден клас:Тук попадат по-голямата част от т.хар. интегрирани системи, които задължително работят в мрежа. Обикновено с такива системи работят 10-15 потребители.
Висок клас: Системите от висок клас са по-надеждни и работят в по-голям мащаб ( повече от 200 потребителя).
ERP ( Enterprise resourse planning ) системи: Това се счита за най-високия клас софтуер. Обикновено той обхваща цялата фирмена дейност, включително вътрешния и външния документооборот. Тези системи се характеризират с много компании в една база данни, която работи в корпоративна мрежа. Докато в другите класове продуктите са предимно разработени в България при EPR системите присъстват главно международни фирми, чиито продукти са в по-голяма или по-малка степен локализирани.

В началото на 2008 година LLP Sofia, част от LLP Group, обявява първата за българския пазар "бърза ERP" - системата за управление на бизнеса NAV Fast Track, която се внедрява за петнадесет дни. Година по-късно пазарът вече изобилства от предложения за скоростни внедрявания на ERP системи, предназначени за малкия бизнес, средния бизнес, а и за новостартиращи фирми. Все нови и нови доставчици на системи за управление на бизнеса лансират свои решения в категорията "бързи ERP". Най-новото предложение в тази сфера е офертата MyClass на фирма L-Class, позната у нас с платформата Technoclass. Този род системи в общия случай представляват предварително дефиниран и настроен ERP-пакет с характеристики, които лесно пасват на неголемите предприятия. Те нямат нужда от настройка за конкретните специфични нужди на фирмата - приспособима е към всеки тип дейност.7

В зависимост от операционната система и националността, програмните продукти за автоматизиране на счетоводството се делят на: локализирани системи на чуждестранни фирми, български системи под DOS, Windows, UNIX, Linux, български системи за управление на бизнеса Windows, като във всяка от посочените групи могат да бъдат поставени системи с различни функционални качества и обхват.

На първите места по брой инсталации са Бизнес Навигатор, Микроинвест Офис-пакет и Плюс-Минус на Перфект Софтуер и Ажур-Л на Бонев Софт Одитинг.

В зависимост от подхода при изграждане на продуктите, те биват:8
1.Счетоводни продукти от модули-продуктът е изграден на модулен принцип. Всеки модул има независим вход и изход. Обединяват се от индивидуалния сметкоплан и от синтетичната оборотна ведомост.
2.Интегрирана система-не може да се разбие на модули и продуктът се закупува като един пакет.

2.1.2. Общ обзор и характеристика на счетоводен продукт АЖУР(r)-L5.5

С цел придобиване на по-ясна представа за функционирането на програмни продукти в счетоводството,извърших наблюдение в местно производствено предприятие,използващо от няколко години ПП АЖУР(r)-L5.5. Бонев Софт Одитинг ООД притежава всички права за интелектуална собственост върху програмата АЖУР(r)-L5.5.
АЖУР(r)-L5.5 е изградена от няколко взаимосвързани модула,
работещи с обща база данни и изцяло интегрирани - Финанси иСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмни продукти за водене на счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.