Програмни продукти за водене на счетоводство


Категория на документа: Счетоводствоб) вторични документи - носители на вече преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, която се получава от първичните счетоводни документи;

в) счетоводни регистри - носители на хронологично систематизирана информация за стопанските операции от първичните или вторичните счетоводни документи.

Електронният документ представлява електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.2

Съгласно Закона за счетоводството първичните и вторичните счетоводни документи и регистрите могат да се съставят и под формата на електронни документи. Електронното изявление е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информация.

Счита се, че при съставянето на електронния документ е спазена писмената форма. Всеки електронен документ трябва да съдържа всички реквизити на съответния хартиен документ. Достоверността на съдържанието на счетоводния документ се удостоверява от лицето, което го е съставило и подписало. Електронният документ се подписва с електронен подпис.

1.2. Характеристика на технологията при автоматизиране на счетоводството и използване на програмните продукти.

С навлизането на техническите средства в създаването на счетоводната информация възниква така наречената автоматизирана форма. Предприятията сами избират формата на счетоводството, когато счетоводната информация се създава от техен счетоводен екип. По този начин се осигурява оптимална възможност за контрол върху счетоводната и цялостната дейност на предприятието. Със създаването и използването на дадена счетоводна форма се цели да се осигурят максимални възможности за получаване на оптимални резултати за управлението при вземане на решения.

Прилагането на рационална счетоводна форма води до повишаване надеждността на отчетните данни, своевременно получаване на отчетните показатели, понижаване на разходите, свързани с отчетния процес.

При компютърната обработка на информацията синтетичните и аналитичните сметки се завеждат и приключват автоматично. Всички счетоводни регистри се създават автоматично от програмния продукт и са във вид, който напълно удовлетворява нуждите на счетоводството и управлението при контролирането и анализа на счетоводната информация.

Автоматизираната обработка на данните дава много възможности, които да улеснят счетоводната работа и да намалят броя на счетоводните работници.

Разработването на система за автоматизирана обработка на счетоводната информация трябва да бъде съобразено с определени изисквания, а именно:
- осигурява се терминологично и идентифициращо единство на показателите и реквизитите, използвани при счетоводно отчитане на отделните обекти, както и организация на информационните връзки на всеки обект с останалите обекти;
- счетоводната информация се класифицира и кодира, като се осигуряват: пълен обхват на всички класификационни обекти; възможност за включване на нови класификационни групи и обекти без да се нарушава структурата на системата за класифициране; автоматизирано получаване на всички необходими отчетни показатели поотделно или групирани по определен признак; използване на общоприети обозначения и системи за кодиране;
- индивидуалният сметкоплан е основа за класификация при автоматизирана обработка на счетоводната информация;
- документирането на стопанските операции се осъществява при спазването на реда, определен със Закона за счетоводството;
- входящата информация, записана върху технически носители или предавана по канали за връзка от автоматично регистриращи устройства, трябва да съдържа данни, които идентифицират субекта, отговорен за изправността на каналите, както и длъжностните лица, отговарящи за достоверността на предаваната информация;
- всички счетоводни документи преди въвеждането на данните от тях в компютърната система се контират и подреждат в предварително номерирана папка като в горния десен ъгъл се вписва поредния номер на класирането;
- въведената върху технически носители информация от първични и други счетоводни документи формира информационната база, необходима за функционирането на системата. За всяка счетоводна сметка се осигурява едновременно аналитична и синтетична информация;
- системата за автоматизирана обработка на счетоводната информация трябва да гарантира възможности за евентуален контрол. Салдото на всяка сметка трябва да може да бъде обяснено чрез въведените операции;
- задължително се осигурява връзка между всяка въведена в компютърната система стопанска операция и съответния идентифициращ счетоводен документ.

1.3. Общи положения на автоматизацията на счетоводството с използване на компютри и програмни продукти.

В Закона за счетоводството е регламентирано използването на компютърната техника. Посочени са изискванията, на които трябва да отговаря счетоводният софтуер - да е разработен при спазване на законовите изисквания и да дава възможност обработваните чрез него данни и изходните документи да са на български език.3

Следва да се има предвид, че независимо от начина на придобиване, използването на компютърни програми без изричното разрешение на автора или производителя (издателя), е незаконно. Съгласието на правоносителя почти винаги е под формата на лицензионно споразумение, съпътстващо оригиналните копия на продукта. Когато се закупува софтуер, не се придобива собствеността върху самата компютърна програма, а само копие от нея и лицензията (разрешението) да се ползва това копие. Освен копието на самата програма, издателите на софтуер предлагат на своите потребители и широка гама от услуги: ръководства за инсталиране и използване и друга документация, обучение, поддръжка и актуализация.Лицензираното копие също така гарантира получаването на качествен продукт, произведен от законния собственик на програмата.

Нелицензираният софтуер не притежава нито едно от тези предимства. Още повече, той може да представлява остаряла версия на компютърната програма, копие с множество вируси, пробно или непълно копие, неправилно генерирано копие, което може да заличи данни или да прикрие разрушителен вирус. Всеки един от тези проблеми е в състояние бързо да ескалира и да доведе до проблеми, чието отстраняване е далеч по-скъпоструващо от икономията, реализирана чрез покупката или копирането на нелицензиран софтуер.

Като предимства на даден счетоводен софтуер могат да се посочат наличност на модули за изчисление на:
* Заплати и социални осигуровки на работниците;
* Склад-наличност, липси, извънредни приходи и разходи от инвентаризация;
* Възможност за фактуриране;
* Възможност за печат на банкови документи;
* Възможност за следене на касата;
* Възможност за предоставяне на информация за лихвите или инфлацията;
* Калкулиране на себестойност .

Организацията на данни реално се оценява след въвеждане в експлоатация на компютърната система. Тогава се обсъждат потребителските представи за структуриране на данните спрямо вече реализираната информационна структура,внасят се предложения за подобряване на информационните характеристики на системата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмни продукти за водене на счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.