Програмни продукти за водене на счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Програмни продукти за водене на счетоводство.

Изготвил:
Трите имена
Стопанско управление, II курс
Факултетен № 00000000
Дисциплина: "Основи на счетоводството"

ГАБРОВО 2013

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава Първа: Счетоводна отчетност при автоматизирана обработка на информацията .......................................................................стр.4
1.1.Tехнология на счетоводството ...................................................стр.4

1.2.Характеристика на технологията при автоматизиране на счетоводството и използване на програмните продукти .......................стр.6
1.3.Общи положения автоматизацията на счетоводството с използване на компютри и програмни продукти................................................стр.8

Глава Втора: Програмни продукти за водене на счетоводство.........................................................................................стр.11
2.1. Общ обзор и характеристика на счетоводния софтуер...............стр.11
2.1.1.Общ обзор на счетоводния софтуер.....................................стр.11
2.1.2. Общ обзор и характеристика

на счетоводен продукт АЖУР(r) L5.5..........................................стр.14

В света на Интернет, бързоразвиващите се технологии и непрекъснато появяващи се нови открития на науката и техниката, фирмите трябва да отговарят бързо и адекватно на предизвикателствата на бизнеса - да завладяват нови пазари в момента на появата им, да удовлетворяват нуждите на своите клиенти и да поддържат добра конкурентноспособност.

Развитието на информационните технологии е повлияно от редица фактори - увеличаващата се потребност от автоматизация във всяка сфера на общественото развитие, а също и огромните по обем и мащаб инвестиции, които се правят в софтуерни решения за управление на бизнеса.

Обект на проучване в настоящият курсов проект е мястото и ролята на програмните продукти при осъществяване на счетоводна дейност, както и положителните страни при автоматизация на счетоводството. Целта на разработката е да се акцентира върху потребността от ефективно функциониращ софтуерен продукт,улесненията и положителните резултати, които произтичат от използването му в дадена организация.

В първа глава се разглеждат теоретични въпроси за счетоводството при автоматизирана обработка на информацията. Вниманието се насочва към предимствата и недостатъците при автоматизирана и неавтоматизирана обработка на счетоводни данни.

Във втора глава, чрез направен общ обзор на счетоводния софтуер и неговите възможности се поставя акцент върху ролята и значението на счетоводните програми в практиката.

Глава Първа: Счетоводна отчетност при автоматизирана обработка на информацията.

1.1. Технология на счетоводството.

Счетоводството като практическа дейност възниква на определен етап от развитието на обществото с цел задоволяване на конкретни, практически потребности. Стоковата размяна, постоянното движение на стоките и непрекъснато разширяващата се стопанска дейност налагат появата на счетоводството като информационна и контролна система.

Процесът на счетоводно отчитане започва с първично обхващане на отчетните обекти и регистриране на информацията за състоянието и измененията им, което се осъществява посредством способа на документирането. Протичащите стопански факти, явления и събития се отразяват чрез съставянето на документи, които се разглеждат като първични носители на информация. Въз основа на тези документи по-нататък се извършват записванията по счетоводните сметки. Следователно документирането като елемент на метода на счетоводството представлява способ за първично обхващане и отразяване на протичащите стопански факти, явления и процеси посредством регистрирането им върху съответни информационни носители. Последните могат да съществуват както под формата на книжни бланки, така и под формата на електронни документи, оптични документи и пр.

Класифицирането на счетоводните документи се налага поради голямото им многообразие. Съгласно Закона за счетоводството счетоводните документи биват: първични, вторични, счетоводни регистри.1

а) първични документи - носители на информация за регистрирани за първи път стопански операции. В Закона за счетоводството се съдържат задължителните реквизити, които трябва да притежават документите, за да имат доказателствена сила;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмни продукти за водене на счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.