Професионално-етични казуси в нашето ежедневие


Категория на документа: Счетоводство
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ДИСЦИПЛИНА "ПРОФЕСИНАЛНА ЕТИКА В СЧЕТОВОДСТВОТО"

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Пет професионални етични казуса от нашето ежедневие

Разработил: Проверили:

проф. д-р Ф. Филипова

ВАРНА
2014

ВЪВЕДЕНИЕ

Някои учени (като В. В. Усов и Н. Н. Бергер) определят професионалната етика като "съвкупност от нравствени норми, понятия, съждения, оценки за начините на поведение, характерни за представителите на определени групи от обществото, обусловени от тяхната принадлежност към дадена професия".

Други (като В. Момов и А. Н. Кочетов) тълкуват професионалната етика като "приложна наука, изучаваща нравствените ценности на човека в една или друга професионална област, където той изпълнява функциите на специалист, личност и обществен деятел. Тя изучава преди всичко професионалния морал, модификацията на общите нравствени принципи и специфичните, присъщи на даден вид труд изисквания, които създават нравствените рамки за творческото изпълнение на дадена професионална роля".

Професионалната етика е теоретична и приложна дисциплина, която има за задача да изучава установения професионален морал, да изследва отношенията между хората, работещи в дадена професия, и между различните професионални групи. Приложната етика не само изследва същността и функционирането на професионалния морал, но и оказва въздействие върху него. Най-общо влиянието на професионалната етика се изразява в това, че тя му придава по-систематизиран и обобщен вид, оптимизира неговите ценности, норми и цели.

Професионалната етика изследва, обяснява и прогнозира явленията, същността и измененията на професионалния морал. Тя постоянно търси и оценява мястото му в системата на обществените отношения. Така тя подпомага решаването на проблемите в дадена професия, допринасяйки за нейното развитие и постигането на социалните и индивидуалните цели, свързани с нея.

Моралните ценности, норми и принципи на която и да е професия се създават в процеса на трудовата дейност. Професионалната етика обобщава и систематизира тези морални явления, като в процеса на анализа установява тяхната рационалност или ирационалност, приложимост и валидност. Особено важно е да се установят критериите, чрез които може да се проверява резултатността на тези принципи в практиката.

Но тъй като професионалната етика е и нормативна наука, тя не се задоволява само с описанието на професионалния морал, а се стреми да направлява неговото развитие в желаната посока. Тя се стреми да открие нещо, което е и важно, и интересно, и практически полезно - правилността или неправилността на поведението в определена професионална област.

Професионалната етика е ценностно-нормативна теория за поведението на хората в дадена професия. Тя изследва, анализира, сравнява и систематизира по специфичен начин моралните ценности в дадена професия. От теоретична гледна точка за нея е важно да установи какво е реалното съдържание на всяка от тях и кои са най-значимите за съответната професия. Особено важно е да се открият онези норми, които в най-голяма степен допринасят за постигане на крайните цели в съответната професия, като същевременно съчетават и координират интересите на всички страни, които тя засяга, а не само на работещите в тази област.

Оценката на професионалното поведение се прави през призмата на категориите: "правилно-неправилно", "добро-зло", "полезно-вредно", "справедливо-несправедливо" и т.н. Поведението, което в най-голяма степен допринася за постигане на общественозначимите цели на професията и съчетава интересите на всички страни, които имат отношение към нея, се оценява като морално положително поведение на професионалиста, или още като "дължимо поведение". Затова в основата на професионалната етика обикновено се поставя категорията "професионален дълг". Тя подчинява всички останали морални норми и изисквания.

В настоящото изложение ще разгледаме пет случая на нарушаване на етичните принципи заложени в Етичния кодекс на професионалните счетоводители. Авторът на изложението ще се изкаже по тях и ще даде личното си мнение относно извършените нарушения. Случите са изведени от медиите, в частност от електронните медии. Важно е да се отбележи, че тази разработка има образователен характер и няма претенциите за професионален и напълно точен анализ поради неопитността на автора му.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Първият случай на нарушение е от България и за да съм по-конкретна, престъплението е извършено в Плевен. Статията е от сайта http://www.novini.bg/, публикувана на 29.10.2013г.:

"Криминалисти на областната дирекция неутрализираха престъпна схема за данъчни измами. Разследването е реализирано под ръководството на окръжната прокуратура, по първоначални данни нанесените щети на републиканския бюджет са в размер на близо 50 000 лв. При проведените оперативни действия разследващите установили тримата извършители на престъпната схема за избягване внасянето на ДДС в бюджета при сделки в страната - вътрешнообщностни придобивания и последващо пласиране в България без или с неистински документи. По първоначални данни, по тази схема те "работели" на територията на областта от близо шест месеца. На 24 октомври служителите предприели претърсване в два офиса на фирми, осъществяващи счетоводни услуги в града, и в частен дом. От кантора на 40-годишен мъж - счетоводен консултант и пълномощник на 29 фирми, са иззети множество фактури, за които имало данни, че отразяват нереални сделки с фирми-контрагенти, две оригинални пълномощни, издадени от собствениците на фирми на негово име, DVD със записи на счетоводни документи, електронен подпис /преносима външна usb памет/. От офис, ползван от 43-годишна, били конфискувани лаптоп, електронен подпис /преносима външна usb памет/, оригинални фактури, касови бележки, транспортни документи, сключвани междуфирмени договори и печати на рискови фирми с установени данъчни задължения в особено големи размери. В дома на 45-годишен плевенчанин били намерени пълномощно, удостоверение за липса на задължения към НАП и един печат. За извършеното деяние, наказуемо по чл. 255 от НК, е образувано досъдебно производство, а работата по документирането му продължава."

Чл. 255 ал. 5 от Наказателния кодекс гласи: "Който съзнателно състави неверни сведения или представи неверни данни за определяне цена на стока или услуга и от това са последвали или са могли да последват щети за държавно учреждение или предприятие, за обществена организация или за граждани, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.", а в ал. 5 се споменава,че при решение за съда може нарушителят да се накаже с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.

В тази статия става въпрос за нарушение на нормативен акт и нарушение на два от етичните счетоводни принципи заложени в Кодекса, а именно Почтеност и Професионално поведение. Раздел 110, чл. 110.1 казва следното за Почтеността: "Професионалният счетоводител не следва съзнателно да бъде свързван с доклади, декларации, комуникация или друга информация, за които той счита, че информацията:

a. съдържа съществено погрешно или подвеждащо изявление;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Професионално-етични казуси в нашето ежедневие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.