Проблеми при счетоводното отчитане на намаленията на дълготрайните материални активи


Категория на документа: Счетоводство


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - гр. СВИЩОВ
"ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ"

ДИПЛОМНА РАБОТА
На тема:
"ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА
НАМАЛЕНИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ"

Дипломант: Научен ръководител:
Надежда Койчева Караджова проф. д-р ик. н. Марин Димитров
Факултетен № М 086005

Специалност: Счетоводство и одит
на нефинансовите предприятия

гр. Свищов
2009 година

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ПЪРВА ГЛАВА
ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДМА
1. ИКОНОМИЧЕСКА ПРИРОДА НА ДМА
2. ПРИЗНАЦИ, ПО КОИТО СЕ КЛАСИФИЦИРАТ ДМА
3. ОЦЕНКА НА ДМА
4. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

ВТОРА ГЛАВА
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДМА
1. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ЧРЕЗ БРАКУВАНЕ НА ДМА
2. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБАТА НА ДМА
3. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АПОРТИРАНЕТО В СЪУЧАСТИЕ НА ДМА
4. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДМА
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ДМА И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО ИЗВЪРШВАНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗАВЕНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

У В О Д

В условията на пазарна икономика управлението на дълготрайните активи на една фирма и повишаването на ефективността от тяхното използване са първостепенни задачи за нейният мениджърски екип.

Дълготрайните материални активи /отразявани по-нататък в дипломната работа като ДМА/ съставляват значителна част от активите на предприятията. Те формират материалната им база и имат решаваща роля за тяхното пазарно присъствие и състояние. Това откроява важността на проблема за икономическо обосновано счетоводно отчитане на тези средства в едно голямо многообразие от разнородни по своята икономическа същност, финансова реалност и правна форма операции с тях. Поради голямото влияние, което ДМА оказват върху дейността на съответното предприятие, тяхното счетоводно отчитане и организация винаги са представлявали голям интерес. Актуалността на проблемите, свързани с ДМА в едно предприятие е значителна и от гл.т. на преориентиране на счетоводната отчетност към международното счетоводство. Това е продиктувано от интеграцията на България към международните структури, което в крайна сметка предопределя преминаването от Национални счетоводни стандарти /НСС/ към Международни счетоводни стандарти /МСС/.

Настоящата дипломна работа е опит да бъдат представени същността на ДМА и най-съществените аспекти при счетоводното отчитане на намалението им. Разработката е представена в две части. Първата от тях въвежда в същността на ДМА, техните характеристики и особености. Отразява основните елементи, съвкупността от които, формира организацията на счетоводното отчитане на ДМА и документооборотът във връзка с това. Съществен аспект тук е първоначалното признаване на ДМА в счетоводните отчети на предприятието и първоначалното им оценяване, третирането на последващото им оценяване, както и различните възможности за придобиване на ДМА и счетоводно-информационното осигуряване на информацията за това. Глава втора отразява отчитането на процесите и операциите за намаляването на ДМА, същността на амортизацията на ДМА, създаването на амортизационна политика от предприятията и изискванията към нея. Във връзка с последните промени в българското данъчно законодателство е засегнат въпросът за данъчната и счетоводна амортизация и съставените по този повод амортизационни планове. Темата подължава със счетоводно-информационното осигуряване на намалението на ДМА и поводите за това, както и въпросите, късаещи инвентаризацията на дълготрайните материални активи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми при счетоводното отчитане на намаленията на дълготрайните материални активи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.