Проблеми при счетоводното отчитане на касовите операции в търговските банки


Категория на документа: Счетоводство


Проблеми при счетоводното отчитане на касовите операции в търговските банки
ВЪВЕДЕНИЕ

Основните стопански функции на банките в най- агрегиран вид биха могли да се дефинират по следния начин:
-акумулиране на чужди пари;
-мултиплициране на паричната маса в оборота;
-кредитно осигуряване на икономиката;
-инвестиции във финансови и други активи;
-пряко и/или косвено посредничество в сделките на националните и международните пазари (парични, кредитни, капиталови, стокови).

В по -детайлен и разширен вариант, основните банкови функции могат да се разграничат както следва:
-различни форми на влогонабиране и депозиране на чужди парични средства и други ликвидни активи;
-различни форми на кредитиране;
-финансирането на съвместни дейности и намерения- на банките и други стопански звена, наречено още проектно финансиране;
-особените форми на финансиране с банково участие- лизинг, факторинг, форфетинг, експортно финансиране;
-участието на банките в сделките с капиталови и дългови ценни книги за сметка на клиентите и за тяхна собствена сметка;
-намесата на банките в управлението дейността на клиентите, осъществявана в различни форми и с помощта на богат набор от технологии (напр. при емисията и търговията с ценни книги, инвестиционното консултиране и управлението на капитала, финансовия анализ, структурирането и диверсификацията на портфейли на фирмени и частна клиентела);
-сделките, предполагащи заплащане и получаване на средства от оказани услуги:

-съпътстващи основните (базисните) функции;

-самостоятелно предлагане на услуги (например в сферата на консултинг-банкирането);
-участието на банките в разплащанията на национално и международно равнище;
-други дейности, свързани с генериране и трансформиране на паричен капитал, ликвидност и свободна покупателна сила.

При всички случаи и въпреки нарастването на дела на използваните електронни пари обаче, в банковата дейност се осъществяват операции на каса или с други думи, операции, които не са свързани с безналично плащане. Съществуват различни мотиви за подобен вид операции, например:
- захранване на сметки както от физически, така и от юридически лица;
- заплащания на различни комунални сметки;
- осъществяване на разплащане с държавния или местния бюджет;
- обмяна на валута и пр.

Всичко това налага изисквания към счетоводната отчетност и съответно - детайлно отчитане на касовите операции в търговските банки.

В магистърската теза се цели да се анализира същността на процеса на осъществяване на касова дейност от съвременните банки, както и да се представи модела на счетоводното отчитане на касовите операции.

Задачите, които се определят с тази цел са:
- анализ и характеризиране на касовите операции като обект на отчитане;
- анализ на одита върху касовите операции в търговските банки;
- представяне на модел на отчитане на касовите операции;
- анализ на практиката по отчитане на касовите операции.
ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
1.1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КАСОВА ДЕЙНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Паричните системи на развитите страни са от смесен тип. Това означава, че те се характеризират с паралелното съществуване на два основни типа пари: централни банкови пари (банкноти от централната банка, срочни депозити в централната банка) и жиро-пари, респ. налични средства по сметки в останалите банкови институции на съответната страна.

Докато централните банки притежават монополно правото да създават пари, количеството и оборотът на жиро-парите зависят преди всичко от ликвидните резерви на търговските банки. Те поддържат такива резерви по законно установения начин, тъй като не са в състояние да планират точно движението на паричните потоци и по-специално- изтичането на парични средства. Така например, банките могат да разполагат по всяко време с определени контокорентни (текущи) резерви без да е налице предварително уведомление за теглене на пари.

От друга страна, сключването на нова сделка може да доведе до краткосрочни плащания, например ако някой нов клиент се нуждае от заем, влагайки същевременно депозит в обслужващата го банка. Тъй като тя няма да може веднага да удовлетвори желанието на клиента по отношение на неговия депозит и/или утвърдена кредитна линия, доверието към банката би се накърнило за дълго време. Тъкмо поради това кредитната институция поддържа определено равнище ликвидни резерви.

Ликвидните средства обаче, които стопанисва дадена банка, се намират в непрекъсната циркулация. Тя се осъществява в различно дефинирани системи- национално стопанство, междубанков пазар, европазар и пр. движението на ликвидните средства в определено пространство (конкретно дефинирана стопанска среда) дава основание да се формулира т. нар. транспортна функция на банката.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми при счетоводното отчитане на касовите операции в търговските банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.