Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията


Категория на документа: Счетоводствоа) при нисък обем на производство - неразпределените разходи се отч. като текущ р/д за периода (с/ка 614);

б) при висок обем на производство - се разпределят в/у фактически произведеното количество на база кг. произведена продукция;

4.1.6.2. Извън периода на манипулация - се като текущ р/д за периода (с/ка 614)

4.2. Променливи общопроизводствени разходи - вариращи пряко или почти пряко в зависимост от обема на производството. В рамките на дружеството към тях се отнасят:

4.2.1. статия "Горива и вода" отразяват употребените горива по видове за технологични нужди и за отопление, както и ст/стта на водата /техническа и питейна/ и горивно - смазочните материали.

4.2.2. статия "Електроенергия" се отнася за ст/стта на употребената ел.енергия за двигатели и осветление.

4.2.3. статия "Други материали" - се отн. р/дите за материали, неупоменати в др. статии, като резервни части, краткотрайни материални активи, канцеларски мат., инструменти, приспособления и др подобни.

4.2.4. статия "Ремонти" вкл. р/дите за направени ремонти на машини, съоръжения и сгради от спом. звена и външни организации.

4.2.5. статия "Транспорт" вкл. р/дите за осигурен транспорт от спом. звена и външни организации.

4.2.6. статия "Други разходи" : разходи за командировки, профилактични прегледи,безплатна храна по Наредба №11 и охрана на труда.

Разходите на спомагателните звена се разпределят м/у основните видове дейности на база прекия фонд в съответната осн. дейност (т.3.3.)

Променливите общопроизводствени разходи се разпределят за манипулационната дейност - по произходи и класи на база кг. произведена продукция.

5. Административни разходи

5.1 Разходи за организация и управление - свързани с общото управление и функциониране на дружеството - възнаграждения на Съвета на директорите и персонала от общофункционалните отдели, СО, амортизации, р/ди за горива, вода и ел.енергия, р/ди за командировки, р/ди представителни цели, външни усл.(телефон), еднократни данъци, такси, данък сгради и такса смет, застр. на имущество, охрана, р/ди за фумигация при съхранение на МФТ и др.свързани с организацията и управлението

5.2.Обезценки на активи и провизии за задължения - вкл. се обезценките на ДА, МЗ и др. подобни, провизии за задължения, отч. съгл. приложимите СС.

Разпределението на админ. р/ди, както по дейности, така и по произходи и класи и др. изделия, се извършва на база "Себестойност".

6."Разходи за продажба на продукция" - В тази статия се отразяват р/дите за: допълнит. амбалаж на партидите за износ, застраховки на тютюн за износ, фумигация на партидите (МФТ) за износ, заплатите по заготовката и реализацията на партидите за износ,транспорт до гр.пункт, начислените роялти и др.

Разходите за продажба на пр/ята се набират пряко за съответната дейност и се разпределят по класи и пр. съобразно конкретното им участие в продажбите на пр/ята.

7. "Финансови разходи" обхваща р/дите за лихви по кредитите, нетирани курсови разлики, когато резултата е отрицателен, банкови р/ди и др.

Разпределението на финансовите р/ди за дейност манипулация и ферментация се извършва на база стойност на основния материал.

8. "Извънредни разходи" Отчита р/дите свързани с принудително отчуждени активи, бал.ст/ст на отписани активи, в следствие на природни и др. бедствия и др.

Разпределението на извънредните р/ди по произходи класи се изв. на база "Себестойност".

Разходите по точки 5, 7, и 8 за извършена услуга /ишлеме/ се разпределят на база "Себестойност", която се коригира за съпоставимост с другите производства, а осн. материал, /т.е. при ишлемопреработката се вкл. и ст/стта на основния материал, който е чужд / само за разпределение на разходите до пълна себестойност.Стойността на осн. материал не влиза в стойността на услугата.

Според чл.19 от Инструкцията Недиференцирано /сумарно/ разпределение на р/дите се допуска за дейности, при които няма определена калкулативна единица (рез.части, нестандартно оборудване и др.п.)

Калкулацията на себестойността съгл. чл.8, както и примерните разчетни с/ки към статия "Материали" са неразделна част от настоящата инструкция.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.