Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията


Категория на документа: Счетоводство


6. Разходи за социална дейност: Заплати и осигуровки; Амортизации;
7. Финансови разходи: Лихви по кредити; Нетирани отрицателни курсови разлики;
8. Извънредни разходи
9. ПЪЛНА СЕБЕСТОЙНОСТ (4+5+6+7+8)

1.Разходи по доставка- вкл. Допълнителни разходи, които се отнасят към покупната стойност на Суровините и материалите, за да се формира стойността, по която те се влагат в производството на готовата продукция.

1.1.За закупения суров тютюн р/ди по доставката са: транспорт и товарни и разтоварни разходи, командировки на техник - оценителите, наем на временни складове и изкупвателни пунктове, текущо поддържане и експлоатация на временни складове.

Разходите по доставката се вкл.в покупната цена на тютюна, като се разпределят по произходи - на база количество изкупен тютюн от всеки произход и по класи - на база покупна стойност на основния материал. За всеки произход се изготвя разчетна сметка (Вж. Приложение №2)

1.2.За суровините и материалите от внос разходите по доставката до крайния получател се формират от: мита и такси по вноса, транспортни разходи , комисионни и др.

Разходите по доставката се вкл. в цената на придобиване на съответния материал, а когато не могат да бъдат отнесени пряко към него се разделят пропорционално - на база фактурна стойност на доставените материали.

2.Разходи за преработката - вкл. се материални, трудови и др, разходи, които са свързани с производството на конкретното изделие. Класификацията на разходите за преработка е определена в т.6 на НСС 2 - Отчитане на стоково -материалните запаси.

3.Преки разходи (чл.11 от Инструкцията) - В рамките на Групата, разходи пряко свързани с произвежданите изделия са: вложения основен материал, спом. м-ли, прекия труд и осигуровките на прекия труд,

3.1. статия "Основен материал" - в калкулацията на себестойността, основния материал се посочва както следва:

3.1.1. Суровината /тютюна / в манипулационната дейност се отпуска за производството по фактическото тегло /марково тегло/ при изкупуването. Приблизителното тегло на ферментиралия тютюн за нуждите на анализа, се определя като фактическото тегло на полуфабриката се намали с процента ферментационна фира, съгласно резултатите от обзора на дейността на фермзавода. Реалното тегло на готовата продукция се установява чрез измерване /претегляне/ преди реализацията и годишната инвентаризация. В статията се посочва стойността на суровината в готовата продукция (съгласно разчетната с/ка - вж. Приложение. №2).

3.2.статия "Спомагателни материали" в статията, дружеството посочва:

3.2.1 От манипулационната дейност - чулове, върви, зебла, хартия, етикети за бали др., влизащи пряко в произвежданите продукти.
Включват се в себестойността по фактически размер и се разпределят по произходи и класи - на база кг. произведена продукция.

3.3. статия "Заплати" - Тук се отнасят разходите за раб.заплати, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други нормативни актове на работниците, пряко заети в производството на съответната осн. д/ст (без р/дите за извънреден труд), обезщетения за неизползван отпуск на сезонните работници.
Разходите за заплати за всички дейности се разпределят по асортименти, произходи и класи на база - кг. произведена продукция.

3.4. статия "Осигуровки"- обхваща сумите за социално осигуряване и здравно осигуряване, фонд "ПКБ" и болнични, които са за сметка на работодателя и се отнасят за положения пряк труд.
Разходите за осиг. се разпределят по реда, определен в т. 3.3. (Заплати).

4. Непреки разходи (чл.12) - систематично начисляваните постоянни и променливи общопроиводствени разходи, които се извършват в процеса на производството.

4.1. Постоянни общопроизводствени разходи - остават сравнително постоянни, независимо от обема на производството. В рамките на дружеството към тях се отнасят:

4.1.1. статия "Външни услуги" - вкл. само: наеми на помещения и оборудване.

4.1.2 статия "Амортизации" - вкл. сумите на начислените амортизации на ДМА и ДНМА.

4.1.3.статия "Заплати" - тук се вкл. р/дите за заплати на повременния щатен персонал (технологичен, отчетнически и управленски цехов персонал и др.)

4.1.4. статия "Осигуровки" обхваща сумите за СО и ЗО, на работниците по т.4.1.3., които са за сметка на работодателя.

4.1.5. статия "Други разходи"

4.1.6. Постоянните общопроизводствени разходи в манипулационната дейност, се отч. Както следва:

4.1.6.1. В периода на манипулация - на база нормалния капацитет на производствените мощности (опр. от Управлението на всяко дружество):Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.