Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията


Категория на документа: СчетоводствоПравилното изясняване на въпросите по отчитането на разнообразните разходи в предприятието, предполага тяхната научна класификация. За тази цел в литературата се предлагат като основа различни признаци.

В своята книга С.Дурин отбелязва,че разходите възникват със създаването на предприятието. Те имат различна природа на възникване. Създаването на едно предприятие поражда структури и дейност, а те от своя страна пораждат разходи (вж. Сх.1.).2
ПРЕДПРИЯТИЕ
РАЗХОДИ

СТРУКТУРА


ДЕЙНОСТ
СУБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ

ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ


РАЗХОДИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО


РАЗХОДИ ПО ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
(ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ)

(ОСНОВНИ ПРОИВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ)
Схема. 1. Групиране на разходите според тяхното възникване

Разходите за управлението ще бъдат резултат от създаването на предприятието и по-конкретно - ще зависят от създадената структура на управление. Разходите за осъществяване на дейността са характерни за тази дейност и зависят от нейния обем. Тези разходи са основни и технологични. В по-голямата си част могат да се измерват натурално, а всички останали- стойностно.

За нуждите на икономическата дейност на предприятието разходите биват групирани въз основа на различни признаци - критерии (вж. Сх.2.).3

Схема 2. Групиране на разходите

Третирането на разходите като преки и непреки има отношение предимно към калкулиране фактическата себестойност на продукцията. Преки разходи са тези, които в момента на извършването им могат да се посочат точно за конкретния вид произвеждана продукция или за производството, за което се отнасят. Обикновено те са свързани с изразходваните материали, с начислените заплати и с амортизациите. Непреки са разходите, които са свързани с производството като цяло.4
Променливите и условно-постоянните имат отношение към обема на производството, към обема на дейността. Първите са в правопропорционална връзка с обема на произвежданата продукция. Условно-постоянните разходи се променят при изменения в количеството на произвежданата продукция, но тази промяна не може да бъде правопропорционална.
Едноелементните разходи се формират от еднородни по икономическо съдържание разходи. Такива са разходите за материали, за амортизации, за заплати и пр. Общо взето всички едноелементни разходи съвпадат с групирането на разходите според тяхното икономическо съдържание.
Комплексните разходи се формират от няколко различни едноелементни разходи. Такива могат да бъдат разходите за организация и управление, за ремонт на дълготрайни материални активи, за продажба на продукция и пр.
Материалните и трудовите разходи са свързани с използването на живия и овеществения труд в дейността на предприятието. Материални са разходите за употребените материали, начислените амортизации и др. Трудовите разходи се измерват с начислените суми за заплати и за социално осигуряване.5

В своята книга6 Иван Златков представя следната класификация на разходите:

Първият белег е съотношението между периода, през който са извършени, и периода, за който се отнасят. По този белег може да разделим разходите на две основни групи:
- разходи за текущия период;
- разходи за бъдещи периоди.
Разходите за текущия период са направени през отчетния период и се отнасят за него, свързани са с дейност, осъществена през текущия период.
Разходите за бъдещи периоди - това са разходи, които са извършени през текущия (или през минали) периоди, но са свързани с дейност, която ще се осъществява през следващи периоди. Тези разходи се отразяват в счетоводството като краткотрайни нематериални активи, защото създават условия за черпене на икономическа изгода не през отчетния, а през бъдещи периоди.
Вторият класификационен белег е сферата на дейност, при чието осъществяване са извършени разходите. По този белег те се делят на следните видове:
- разходи за оперативната дейност;
- финансови разходи или разходи за финансова дейност;
- извънредни разходи или разходи, свързани с извънредни операции
Разходите за оперативната дейност могат да се класифицират, като се приложат следните критерии:
Първо, според техния икономически характер тези разходи се делят на: разходи за материали; разходи за външни услуги; разходи за амортизации на материални и нематериални дълготрайни активи и на положителна търговска репутация; разходи за заплати и други възнаграждения; разходи за социални осигуровки и надбавки; други разходи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.