Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията


Категория на документа: Счетоводство11. Дурин, С., Д.Дурина, Счетоводство на предприятието. ФорКом, София, 2002г

12. Душанов, И., Обща теория на счетоводството,Ромина,2008г.

13. Закон за счетоводството

14. Международни счетоводни стандарти. "ФорКом", София, 2003г.

15. НСС. Национален сметкоплан за стопанската дейност. ЗС. ОРКП "Мисъл", София, 2002г

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод..........................................................................................................1
Глава 1: Теоретико-методологични въпроси за отчитането на разходите....................3
1.1 Същност, видове и класификация на разходите...............................................3
1.1.1. Същност........................................................................................3
1.1.2. Видове и класификация на разходите...................................................4
1.2 Отчитане на разходите по икономически елементи..........................................10
1.3 Отчитане на разходите по функционални обекти............................................15
Глава 2: Проблеми при калкулирането на себестойността на продукцията................21
2.1 Същност и видове калкулации. Калкулационни единици..................................21
2.2 Особености на процеса калкулиране на себестойността на продукцията в "Кърджали-ТАБАК " АД..............................................................................25

2.2.1. Проблеми при калкулиране на себестойността на продукцията в "КЪРДЖАЛИ-ТАБАК" АД...........................................................................32
Заключение...............................................................................................34
Приложение..............................................................................................35
Литература................................................................................................36
Съдържание..............................................................................................37

1 Златков, И., Счетоводство-практико-приложен курс. CIELA, София, 2001г., с.294
2 Дурин, С., Д.Дурина, Счетоводство на предприятието. ФорКом, София, 2002г., с.131-132
3 Дурин, С., Д.Дурина, Счетоводство на предприятието. Цит.съч., с.132-133
4 Дурин, С., Д.Дурина, Счетоводство на предприятието. Цит.съч., с.132-133
5 Дурин, С., Д.Дурина, Счетоводство на предприятието. Цит.съч., с.133-134
6 Златков, И., Счетоводство-практико-приложен курс. Цит.съч., с.295-300
7 Тодоров,Г.,Н.Бакалов,В.Георгиев,З.Михайлова,Счетоводство на предприятието.Варна,2009г.,вж.с.184
8 Комисия на Дипломираните експерт-счетоводители,Национален сметкоплан за стопанската дейност.ОРКП"Мисъл",София,2002г.
9 Душанов, И., Обща теория на счетоводството. Цит.съч., с.159
10 Личев, И., Управленско счетоводство. Варна, 1997г., с. 139
11 Градев, Н., Обща теория на счетоводството. Варна, 2000г., с.240
12 Павлова, М., Управленско счетоводство. Ромина, София, 2001г., с. 184-185
13 Бонев, Ж., Себестойност на продукцията-същност, отчитане, анализ. София, 2004г., с.9-10
14 Личев, И., Управленско счетоводство. Цит.съч., с. 140
15 Павлова, М., Управленско счетоводство. Цит.съч., с. 187-188
16 Бакалов Н.,Градев Н.,Теория на счетоводството и счетоводство на стопанските организации,Варна,1988г.,стр226
17 Аверкович Е., Илиев Г. Управленско счетоводство 2007 г. стр. 56
18 Бакалов Н.,Градев Н.,Теория на счетоводството и счетоводство на стопанските организации,Варна,1988г.,стр212

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.