Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията


Категория на документа: Счетоводство


Калкулацията се изготвя ежемесечно с натрупване от началото на отчетния период. Отчетната калкулация съдържа отчетната себестойност на конкретните класи и изделия, както и разпределените разходи до пълна себестойност, съгл. Инструкцията.

Разходите по чл. 11 и чл. 12 в манипулационната дейност се разпределят по произходи и класи на база кг. произведена продукция,считано от 01.01.2003г.

2.2.1. Проблеми при калкулиране на себестойността на продукцията в "КЪРДЖАЛИ-ТАБАК" АД

Както всяко едно предприятие, така и това наред с предимствата, притежава и своите недостатъци, относно калкулирането на себестойността.

Един от основните проблеми при калкулирането на себестойността в "Кърджали-Табак"АД е свързан със сезонността на производствения процес. В последните години производството непрекъснато се съкращава от седем-девет месеца (преди десетина година) до три, три и половина месеца (сега). Това води до увеличаване на разходите извън производството, които не се включват в пряката себестойност.

Друг факт, който би могъл да се възприеме като проблем е, че не се използва пълния капацитет на производствените мощности на дружеството, който е 4 500 т., а се преработват само от 600 т. до 1500 т. тютюн, което е причина за формиране на разходи под нормален капацитет /това са част от разходите за заплати на основния производствен персонал, зает пряко в производството и разходите за амортизации, които също не се включват в пряката себестойност/.

По мое мнение, а предполагам и по мнение на ръководството на дружеството, трябва да се осъвремени методиката на калкулиране себестойността на готовата продукция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящата разработка бяха разгледани теоретико-методологичните основи на отчитането и анализа на производствените разходи и начините за формиране на себестойността, както и тяхното приложение в счетоводната система на отделното предприятие и по специално на "КЪРДЖАЛИ-ТАБАК" АД град Кърджали.

Във връзка с поставената цел бяха набелязани някои конкретни задачи, на които в хода на изложението до известна степен бе направен опит да се даде отговор. Изяснена бе структурата и съдържанието на себестойността като икономическа категория, представени бяха виждания относно видовете себестойност и методите за калкулация.

Обобщавайки изложеното до момента може да се счита, че поставените задачи са до голяма стенен изпълнени. За по - голяма яснота и прегледност са изведени основните по - важни моменти, констатирани при теоретичното и практическо изследване на посочения кръг от въпроси.

Себестойността на продукцията, както вече бе отбелязано в изложението може да включва разходи, които се извършват през отделни етапи на технологичния процес /съкратена себестойност/ и разходи по реализацията на продуктите /търговска себестойност/. По тази причина практически е невъзможно да се съставя калкулация на себестойността след всяко извършване на разход за производството и това е наложило в предприятията да се изготвя калкулация в определени моменти. Калкулацията се изготвя ежемесечно с натрупване от началото на отчетния период. Отчетната калкулация съдържа отчетната себестойност на конкретните класи и изделия, както и разпределените разходи до пълна себестойност.

В заключение може да се каже, че редът и методиката за отчитане на производствените разходи и изборът на метод за калкулация зависят от технологичните, производствените и организационни особености на конкретното промишлено предприятие.

Предвид проведеното изследване може да се отбележи също , че практиката е значително по-богата на стопански ситуации, които могат да доведат до различни стопански решения, които да се отличават от предлаганите варианти в теорията, но важното е да бъдат спазвани изискванията на счетоводното и данъчно законодателство в Република България.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

1. Златков, И., Счетоводство-практико-приложен курс. CIELA, София, 2001г

2. Тодоров,Г.,Н.Бакалов,В.Георгиев,З.Михайлова,Счетоводство на предприятието.Варна,2009г

3. Вайсилова, Е., Счетоводно изследване на разходите за целите на управлението. Сп."Счетоводство плюс...", бр.2, 3, 5, 6/ 2004г.

4. Павлова, М., Управленско счетоводство. Ромина, София, 2001г

5. Бонев, Ж., Себестойност на продукцията-същност, отчитане, анализ. София, 2004г

6. Личев, И., Управленско счетоводство. Варна, 1997г

7. Градев, Н., Обща теория на счетоводството. Варна, 2000г

8. Симеонова, Р. Калкулацията- инструмент за управление на разходите. Свищов, АИ"Ценов", 2005

9. Бакалов Н.,Градев Н.,Теория на счетоводството и счетоводство на стопанските организации,Варна,1988г

10. Аверкович Е., Илиев Г. Управленско счетоводство 2007 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.