Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията


Категория на документа: Счетоводство


"ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА"
"ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ"

ПРОБЛЕМИ НА ОТЧИТАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ И НА КАЛКУЛИРАНЕТО НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА

СПЕЦСЕМИНАР

Изготвил

УВОД

В настоящите условия на финансовата и икономическа криза от ключово значение за успешната реализация на продукцията и услугите на всяко едно предприятие е постигането на конкурентоспособност на пазара. Два от основните фактори, предопределящи развитието на успешен бизнес за стопанските субекти, са разходите и себестойността на продукцията. За оптимизирането на управленските решения и постигането на поставените пред едно предприятие цели и задачи, е жизнено важно непрекъснато да се следи счетоводната информация за разходите и себестойността, както и да се познава икономическата същност и значимост на тези категории, с цел постигане на оптималните им параметри.

Информацията, получавана в хода на отчитането и обобщаването на разходите е база за определяне оптималните размери на концентрация и специализация на производството, за внедряването на нова високопроизводителна техника, за взаимозамяна на материали, за износ на продукция, за участие в интеграционни мероприятия с други държави. Това създава интерес към въпросите на разходното калкулиране и тяхното практико - приложно изследване. В тази връзка в настоящата разработка са представени основни моменти от отчитането на разходите и формирането на себестойността на продукцията в предприятие "КЪРДЖАЛИ - ТАБАК" АД гр.Кърджали.

Приетата в дружеството управленска и производствена структура имат съществено значение за организацията на счетоводната отчетност. Счетоводният процес, свързан с отчитането на разходите за основната дейност, калкулирането и анализа на себестойността на продукцията е в съответствие със спецификата на преработващата промишленост и в тази връзка е обект на настоящото изследване.

Спазвайки логическия подход при изясняване на подобна проблематика приоритетно са разгледани теоретичните аспекти на понятието "себестойност", системите и методите за калкулиране, както и реда и методиките за обобщаване на разходите, свързани с дейността на предприятията, ценообразуващите фактори, представени в различни разрези. Вторият основен момент в темата е практическата реализация на научните достижения в конкретното промишлено предприятие.

Обект на настоящата разработка е счетоводната отчетност в "КЪРДЖАЛИ-ТАБАК"АД, а предмет - отчитането на производствeните разходи и калкулирането себестойността на продукцията в предприятието.

Целта, която се поставя с разглеждането на темата, се заключава в осъществяването на задълбочено и обективно изследване на счетоводната отчетност и възприетата методика за калкулиране себестойността на продукцията в предприятието и на тази основа формулиране на препоръки и насоки за тяхното усъвършенстване. За постигането на предварително определената цел, в доклада са заложени няколко задачи, които могат да бъдат конкретизирани по следния начин :

-Да се изяснят теоретико-методологичните въпроси свързани с отчитането на разходите;

-Да се изяснят същността и видовете калкулации;

-Да се направи обзор на факторите, влияещи върху себестойността и цената;

-Да се направят изводи и да се дадат конкретни насоки за усъвършенстване на отчитането на разходите и калкулирането себестойността на продукцията в "КЪРДЖАЛИ-ТАБАК"АД.

Методите, на които ще се разчита при осъществяването на изследователската работа са метод на кабинетното проучване, наблюдение, интервю и др

ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ОТЧИТАНЕТ НА РАЗХОДИТЕ

1.1 Същност, видове и класификация на разходите

1.1.1Същност

Основната цел на всеки икономически субект при пазарна икономика е да черпи изгода от дейността си. Тази изгода обаче не може да бъде постигната, ако не се влагат активи и не се трупат пасиви. Производственото предприятие наема работници и трупа към тях задължения, купува и влага в дейността материали, изплаща парични средства или трупа пасиви за оказани му външни услуги и т.н. В резултат на това то произвежда продукция, която продава на пазара. С получените средства възстановява вложените активи и погасява възникналите пасиви. Превишението на получените средства над издръжката на производството представляват неговата печалба. Казано накратко, за да получи приходи, предприятието трябва да извърши и определени разходи.

Всяка дейност е свързана с извършване на разходи. Именно поради това разходите са и един от основните отчетни обекти във всяко предприятие1.

В международните счетоводни стандарти се дава следното определение на разходите:

"Разходите представляват намаляване на икономическата изгода по време на отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активите или натрупване на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от онова, което се дължи за разпределението между съучастниците в капитала."

В уводната част към националните счетоводни стандарти, наименована "Общи разпоредби" е дадено следното определение на понятието "разходи": "намаляване стойността на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието и намаляване на неговите активи или увеличаване на неговите пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от онова, което се дължи на капиталовложителите при разпределението на финансовия резултат".

1.1.2. Видове и класификация на разходитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми на отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.