Проблеми на оценяването и признаването на ДМА


Категория на документа: Счетоводство


ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО И ПРИЗНАВАНЕТО НА ДМА

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА........................2

1. Характеристика, състав, структура и особености на дълготрайните активи...........................................................................................................2

1.1.Дълготрайни материални активи /ДМА/................................................3

1.2 Нематериални дълготрайни активи /НДА/..............................................5

1.3 Финансови дълготрайни активи /ФДА/.................................................7

1.4 Структура на дълготрайните активи......................................................8

2. Оценка и видове оценки на дълготрайните материални активи. Ревалоризация...............................................................................................9

3. Амортизация на ДМА. Амортизационна политика на фирмата................34

4. Показатели и фактори характеризиращи равнището и ефективността от използването на дълготрайните материални активи на фирмата. Фактори за повишаване ефективността на ДМА...........................................................................40

5. Условия за признаване на ДМА. Проблемни области при оценката и признаването на ДМА в организацията. ...........................................................44

ВТОРА ГЛАВА. ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В "ПЛАСТИМО" АД ГР. СИЛИСТРА.................................................................................................46

1. Характеристика на предприятието......................................................46

1.1. История на фирмата. Цели, мисия и стратегия за управление..................46

1.2.Организационна структура на управление..........................................48

1.3.Текущо счетоводно отчитане..........................................................55

2. Състав, структура и оценка на дълготрайните активи. Счетоводно отчитане на ДМА. Проблемни области.............................................................59

3. Амортизационна политика в "Пластимо" АД гр. Силистра.....................64

4. Анализ на осигуреността и използването на ДМА..................................68

4.1.Средносписъчен състав на ДМА......................................................68

4.2.Показатели за осигуреност с ДМА...................................................74

5. Ефективност на дълготрайните активи и възможности за тяхното повишаване. Показатели за ефективност...........................................................75

Заключение...................................................................................................................88

Приложения........................................................................................90

Приложение 1. Баланс на фирмата..........................................................92Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми на оценяването и признаването на ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.