Привлечен капитал


Категория на документа: Счетоводство


 Изпитна тема 16: Привлечен капитал
План-тезис: Характеристика на привлечения капитал - дългосрочни, краткосрочни заеми, търговски кредит, облигационен заем. Отчитане на привлечения капитал - документи, счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания.

Критерии за оценяване

Максимален брой точки

1. Познава и характеризира същността на привлечения капитал на предприятието.
15
2. Познава документите и счетоводните сметки, които са основание и
метод за счетоводни записвания
5
3. Използва вярно и точно счетоводните сметки за осчетоводяване на стопанските операции, свързани с привлечения капитал.
30
4. Приложна задача.
10
Общ брой точки
60


В хода на стопанската си дейност, предприятията използват както собствени, така и чужди (привлечени) средства. В условията на пазарна икономика участието на чужди капитали, успоредно със собствените, е предпоставка за постигане на добри икономически резултати. Привлеченият капитал е паричен израз на тази част от активите, собственост на предприятието, която още не е издължена на кредитора, т.е. това са временно привлечени чужди средства, необходими за дейността на предприятието и подлежащи на връщане.

При пазарното стопанство отпада монополното кредитно право на банките. Сега предприятията могат да ползват средства и от други юридически и физически лица под формата на търговски кредити, облигационни зеими и др. По своята икономическа същност кредитирането е сделка, при която кредитодателят отпуска парични средства на кредитополучателя, изплаща негови задължения или поема гаранции пред трети лица.

Основна форма за привличане на капитали са получените дългосрочни и краткосрочни заеми.

І. Отчитане на получените дългосрочни и краткосрочни заеми.
1. Характеристика

Временно привлечените чужди парични средства в левове или валута за осъществяване дейноста на предприятието се отчитат като краткосрочни и дългосрочни заеми. Те се използват за закупуването на краткотрайни и дълготрайни активи. Заемите, отпуснати със срок на погасяване до една година са краткосрочни, а над една година - дългосрочни. Независимо от срока на ползване всички заеми са лихвени, възвращаеми, срочни и обезпечени.

Отпускането и обезпечаването на получените заеми се съобразява с изискванията на Наредбата за плащанията. Условията за ползване на всеки заем се утoчняват в сключения между заемодателя и заемополучателя договор, а погасяването на дългосрочните заеми става чрез изработване на погасителен план, който съдържа срока на погасяване и размера на всяка погасителна вноска по периоди.

Периодично, според прилаганата счетоводна политика на предприятието, заемите в чуждестранна валута се преоценява по централен курс на БНБ (например в края на месеца). Разликите се отчитат като текущ приход или разход.

В рамките на предприятието, получаващо краткосрочни и дългосрочни заеми, възникват следните стопански операции:

- получаване на заем за отчитане на собствените парични средства или извършване на пряко плащане по сделки; частично или цялостно погасяване на заема от собствени парични средства или чрез вземания от клиенти; трансформиране на заемите в дялове на досегашния кредитор; опрощаване на заема от кредитора; просрочване на неиздължения заем; начисляване и изплащане на лихви; преоценка на валутното задължение по получени заеми.

2. Счетоводни сметки:

Получените краткосрочни заеми се отчитат чрез с/ка 151 Получени краткосрочни заеми, а дългосрочните - чрез с/ка 152 Получени дългосрочни заеми. И двете сметки са балансови - пасивни, синтетични, основни - капиталови, за пасиви. Кредитирането на сметките става при получаване на съответния заем, а дебитирането - при намаление. Крайното кредитно салдо представлява стойностният размер на неиздължения заем. Салдото на с/ка 151 Получени краткосрочни заеми се записва в пасива на баланса, раздел Краткосрочни пасиви, група Краткосрочни задължения, а на с/ка 152 Получени дългосрочни заеми - в раздел Дългосрочни пасиви, група Дългосрочни задължения.

За по-подробна информация към тези сметки може да се доразвие четирицифрен шрифт за заеми в левове и валута, за просрочени заеми и т.н.
Например към с/ка 151 Получени кратосрочни заеми може да се открият следните четирицифрени сметки: с/ка 1511 Получени краткосрочни заеми в левове, с/ка 1512 Получени краткосрочни заеми във валута, с/ка 1513 Просрочени краткосрочни заеми в левове и с/ка 1514 Просрочени краткосрочни заеми във валута.

Аналитичното отчитане се организира по видове заеми (отделно за всеки получен заем), по кредитори, по срокове и условия на заема и др. в зависимост от нуждите на управлението.

Лихвите по получени заеми са текущ финансов разход за периода. За тяхното счетоводно отчитане се използват с/ка 621 Разходи за лихви и с/ка 496 Рачети по лихви.

Сметка 621 Разходи за лихви е небалансова, синтетична, чисто - операционна, за стопански операции. Тя се дебитира при начисляване или директно изплащане на дължимите лихви, а се кредитира в края на отчетния период при трансформиране на разхода във финансов резултат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Привлечен капитал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.