Привлечен капитал


Категория на документа: Счетоводство


2. Привлечен капитал

1. Характеристика на привлечения капитал - той е част от капитала на предприятието, който представлява паричен израз на тази част на активите, собственост на предприятието, която още не е издължена на кредитора, т.е. това са временно привлечени чужди средства, необходими за дейността на предприятието и подлежащи на връщане.
2. Същност на краткосрочните и дългосрочните заеми - това са временно получени чужди средства в лева или валута от банки и други финансови институции с определена цел и срок за връщане. Заеми, отпуснати със срок на погасяване, до 1 година са краткосрочни, а над 1 година са дългосрочни.

Отпускането и издължаването на получените заеми се съобразява с изискванията на Наредбата за плащанията. Условията за ползване на всеки заем, се уточняват в сключен договор между заемодателя и заемополучателя, като при нарушаването му се предвиждат санкции. Погасяването на дългосрочни заеми става чрез изработване на погасителен план, който срока на погасяването и размер на всяка погасителна вноска по периоди.

За осъществяването на кредитната дейност е необходимо да има два субекта: фирма, която се нуждае от средства и има необходимото обезпечение и банка, която има свободни средства и приема да кредитира фирмата. Принципите на кредитиране са:
А) възвращаемост
Б) срочност
В) лихвеност
Г) целево предназначение на заемите

Кредитите се класифицират по различни характеристики:
А) според срока, за който се получават.

- краткосрочни

- дългосрочни
Б) според изпълнението на плана

- редовен

- просрочен
В) според обекта, който се дава под наем

- за ДА

- за МЗ

- за текущи разходи и др.
Г) според валутата в която е отпуснат

-левов

-валутен
3. Същност на търговския кредит - кредитът е вид заем, който представлява особено движение на стойността, при която се извършва закупуването на стока с отсрочка при условие, че ще се върне с лихва. Търговският кредит се осъществява между предприятията с преки стопански връзки, при което се отлага плащането на паричното задължение по повод реализацията на стоков продукт. Този кредит е предимно в полза на купувача на стоката или услугата.

Той се отнася съм краткосрочните кредити. При взаимоотношенията между БНБ и търговските банки може да бъде със срок до 3 месеца. Но това не важи за взаимоотношения между доставчика и купувача.
4. Същност и видове лизинг - при осъществяване на стопанска дейност някои предприятия имат нужда от определени ДА, които в същия момент са излишни за собствениците си. В такива случаи актива се отдава под наем, съгласно сключен лизингов договор.

Той представлява споразумение, по силата на което наемодателя предоставя на наемателя срещу еднократно плащане или серия от плащания (наем) правото на ползване на определен актив за договорен срок.

Сключват се два вида лизингови договори - оперативен и финансов.

- при оперативния лизинг предприятието собственик запазва собствеността си върху актива. То само предоставя право на наемателя да го ползва и стопанисва отговорно, за което получава наем или арендна вноска. При този вид наемодателя плаща всички разходи: начислената амортизация, начислени данъци и застраховки.

- при финансовия лизинг рисковете и изгодите по актива се прехвърлят върху наемателя, като в края на срока той може да придобие правото на собственост върху актива.
5. Същност на облигационния заем - облигационните заеми са форма на привлечен капитал. Характерно за тях е, че набирането на чужди средства за дългосрочно ползване става чрез емитирани собствени облигации. Предварително се прави задълбочена икономическа подготовка. Правото да привличат чужди капитали имат държавата, общините и акционерните дружества. Решението се взема от общото събрание, разрешение се получава от Комисията за финансов надзор.

Размерът на заема не може да бъде повече от половината от собствения капитал. Уточняват се начина на продажба, вид и брой, период на погасяване и други условия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Привлечен капитал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.