Принципът на двойното записване


Категория на документа: Счетоводство


Тема №7: Принципа на двойното записване

Стопанските операции, които предизвикват движението и изменението на отчетните обекти и които представляват съдържанието на стопанската дейност са многобройни и разнообразни. Ежедневно при осъществяването на стонаската дейност настъпват десетки, стотици стопански операции. Независимо от многобройността и разнообразието им измененията, които те предизвикват в отчетните обекти не са безразборни, а се характеризират с редица общи неща, които имат принципен характер.

Първо, измененията, които предизвикват стопанските операции в отчетните обекти засягат най-малко два обекта. Няма и не може да има стопанска операция, която да засяга само един обект.

Второ, измененията, които предизвикват стопанските операции в съответните два обекта са в еднакъв размер. Така например не е възможно от разплащателната сметка на предприятието в съответната банка да се изтеглят 500 000лв., а в касата на предприятието да постъпят 50 000лв.! При положение, че е налице този вариант означава, че стопанската операция е деформирана и средствата са обдебени, или пък е допусната грешка.

Трето, измененията, които предизвикват СО са противоположни по характер - те могат да бъдат увеличения и намаления. Във всеки отчетен обект (независимо дали е актив или пасив, т.е. конкретно средство или източник на средство) измененията не са други освен "увеличения" или "намаления", т.е. обектите в резултат на СО или се увеличават, или се намаляват.

Колкото и да са многобройни и разнообразни, според характера на измененията, които предизвикват в отчетните обекти, СО могат да се групират в четири групи:

Първа група - СО, които предизвикват изменения само в средствата, при което едни средства се увеличават, а други намаляват, като общия размер не се изменя в резултат на настъпването на подобни СО.

Втора група - СО, които предизвикват изменения само в източниците на придобиване на средствата, при което едни източници се увеличават,а други се намаляват, като общия размер на източниците на средства не се изменя в резултат на настъпването на подобни стопански операции.

Трета група - СО, които предизвикват изменения едновремено и в средствата, и в източниците на формиране на средствата по посока на увеличение. След подобни СО общата величина на средствата и общата величина на източниците на средства се увеличава.

Четвърта група - СО, които предизвикват изменения едновременно и в средствата и в източниците на формиране на средствата, но по посока на намаление. След подобни СО общата величина на средствата и на източниците на формиране на средствата се намалява.
Когато се има предвид посочените групи СО , според характера на измененията, които предизвикват изменение на отчетните обекти в следващото изложение ще бъде разгледано общото в начина на отразяване на СО в системата на счетоводните сметки, което "общо" може да следва да бъде възприето като принцип, щом се повтаря във всички случаи.
Пример за стопанска операция от първа група:
Закупени са материали за 10 000 лв, изплатени в брой с налични парични средства от касата на предприятието.
Н.С. .....................
Намаления (-)
Увеличения (+)

Анализът на тази СО показва, че в резултат на нея се засягат два обекта - материалите и паричните средства в касата. В системата на счетоводството за тези два обекна са разкрити и се водят съответно сметка Материали и сметка Каса (за отчитане състоянието, движението и изменението на паричните средства в касата). Според връзката им със счетоводния баланс и двете сметки са активни, тъй като чрез тях се отчитат средства, т.е. при тях началното салдо се отразява в дебита; също така в дебита се отразяват увеличенията, а намаленията - в противоположната страна, т.е. в кредита. Като се има предвид схемата на воденето на активните сметки и характера и съдържанието на посочената по-горе СО, то тя ще намери отражение в системата на счетоводните сметки по следния начин:

Дᵀ с/ка Материали Кᵀ Дᵀ с/ка Каса Кᵀ
Н.С. ..............
Намаления (-)
Увеличения (+)


В резултат на посочената по-горе СО се дебитира сметка Материали с 10 000лв., с което се изразява увеличение (+) на материалите и се кредитира сметка Каса също с 10 000лв. с което се изразява намаление на паричните средста в касата (-) също с 10 000лв.

Пример за стопанска операция от втора група:
Изплатени са задължения към доставчиците в размер на 500 000лв. чрез ползван заем от банка.
Същността на тази СО показва, че в резултат на нея се засягат два обекта - задълженията към доставчиците, които се намаляват и задълженията към банките, които се увеличават по повод ползването от страна на предприятието на заем, за да се погаси задължението към доставчиците. За тези два обекта системата в на счетоводството са разкрити и се водят съответно две счетоводни смети - сметка Доставчици и сметка Заеми. Според връзката им със счетоводния баланс и двете сметки са пасивни, тъй като чрез тях се отчитат задължения, представляващи чужди източници за хормиране на средства. Двете сметки се водят по един и същ начин - при тях началното салдо е в кредита и представлява кредитно начално салдо. Там (в кредита) се отразяват увеличенията и в противоположната страна, т.е. в дебита - намаленията на отчетните обекти, за които са предназначени тези сметки.

Като се има предвид схемата за воденето на тези сметки и съдържанието на посочената по-горе СО, тя ще намери отражение в системата на счетоводните сметки по следния начин:

Дᵀ с/ка Доставчици Кᵀ Дᵀ с/ка Заеми Кᵀ
Намаления (-)
Н.С. ....................
(-) 500 000
Увеличения (+)

Намаления (-)
Н.С. ......................
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципът на двойното записване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.