Предмет на счетоводството. Класификация на активи, пасиви и собствен капитал.


Категория на документа: Счетоводство


Предмет на счетоводството. Класификация на активи, пасиви и собствен капитал.
1. Предмет на счетоводството се включва в предмета на стопанската дейност. Той се определя от особеностите на счетоводството, имат важно значение за определянето на неговия предмет. Това са:

1/ счетоводството се извършшва в рамките на отделното предприятие;

2/ счетоводството задължително използва паричния изпълнител чрез който се осъществява стойностно отчитане.
посочените две особености обуславят определението за предмет на счетоводството. Счетоводството включва всичко , което е част от дейността на предприятието и има стойнестен израз. Визира се имуществото на предприятието, което представлява средствата на предприятието от техния конкретен състав, както и източноците на техния произход, т.е. собствения капитал и задълженията на предприятията.
2. реголиране на пасиви.

Определение - предмет на счетоводството са средствата на предприятието, тяхното двойнствено проявление - по конкретен състав и източници на образуване, както и тяхното движение и изменение в резултат на стопанските операции извършвани чрез осъществяване на стопанската дейност.
3. Класификация на активи.

а) Активите могат да се дефинират като придобити и контролирани ресурси. В резултат на сделки осъществени в миналото, от използването на които се очаква бъдеща икономическа изгода. Тя представлява потенциала на даден актив да съдейства за притока на пари в предприятието. Тази изгода може да се реализира по няколко начина.
- чрез актив самостоятелно или в комбинация с други активи.
- активът може да бъде разменен за друг актив;
- активът може да се използва за изплащане на задължения;
- актива може да се разпредели между собствениците;
Активите на предприятието могат да бъдат класиифцирани по различни признаци като нах съществения от тях е в зависимост от периода от време пред който ще ги изпоолзваме. Активите се класифицират на: нетекущи (дълготрайни) или текущи (краткотрайни).

Класификация на активи
Нетекущи активи РхБП Текущи активи
ДНМА ДМА ДФА МЗ Вз/з инв/и ПС
Дълготрайни материални активи - тези активи се амортизират.
Дългосрочни финансови активи
Нетекущи активи (дълготрайни) са всички онези активи, които предприятието използва през повече от един отчетен период. От своя страна дълготрайните активи се делят на: 1/ Нематериални активи
2/ дълготрайни материални активи
3/ дългосроцхни финансови активи
4/ отсроцхени данъци
Нематериалните активи са всички онези активи, които се използват над 12м. И нямат натурално съществена форма за срока на своето използване те могат да се амортизират. Те биват патенти, лицензи, програмни продукти, търговски марки, търговска репутация, (полужителна и отрицателна) и други. Търговксата репутация възниква при осъществяване на бизнес комбинации, свързани с придобиването на цели предприятия, или на обособени части от тях. Тя представлява разликата между реалната стойност на придобитите активи и инвестираните за това средства.
Дълготрайни материални активи - имат натурално - веществена формула и се използват повече от една отчетна година. През периода на използването си те тсе изхабяват, което счетоводно се отразява чрез начисляването на амортизации. Това са: земи, гори, транспортни средства, машини, съоръжения и много други.
Дългосрочни финансови активи се делят на съочастия и дялове (инвестиции), това са ценни книжа, акции, облигации, които предприятието възнамерява да задържи, в рамките над една година. Тази група се включват инвестиционните имоти и други дългосрочни заеми.
Отсрочениите данъци представляват разликата между данъчните правила и тези които счетоводството на дадено предприятие предлага.
Текущи активи (краткотрайни) са - всички онези активи, които се използват в предрпиятието под 1 година. От своя страна те се делят на:

- материални запаси - това са всички активи, които са придобити с цел да бъдат вложени в осъществяваната от предприятието дейност - материали, стоки, продукция и др.
Вземанията - те са временни отчетни обекти, защото съществуват от момента на продажбадата, до момента на плащането.
Краткосрочните вземания са: всички онези които следва да бъдат погасени. До 12м, а дългосрочни са всички онези, които ще бъдат платени или погасени над 1 година. Например взимания от клиенти; съдебни вземания; вземания от подоотчетни лица и други.
Инвестииции ( КФА) това са всички ценни книжа, които предприятието възнамерява да задържи под 1г.
Парични средства - най - бързо обръщаемите активи, коиот във всеки един момент могат да бъдат трансформирани в друг актив.
Разходи за бъдещи периоди - всички онези разходи, които са платени сега, но се отнасят за следващ отчетен период.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на счетоводството. Класификация на активи, пасиви и собствен капитал. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.