Право на собственост – съдържание и упражняване на собсвеност, видове собственост


Категория на документа: СчетоводствоКУРСОВА РАБОТА

на тема
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ -СЪДЪРЖАНИЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СОБСВЕНОСТ, ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ
по ОСНОВИ НА ПРАВОТО

Ботевград 2013
Съдържание
I.Определение за право на собственост
II. Съдържание на правото на собственост
1. Право на ползване
2. Право на разпотеждане
III. Видове право на собственост
1. Държавна собственост
2. Общинска собственост
3. Часна собственост (физически и юридически лица)
IV. Eтажна собственост
V.Авторско право

1.Характеристика на авторското прво

2.Съдържание

3. Сродни права на авторското право

4. Защита на авторското право и сродните му права

I. Определение за правото на собственост

Собствеността и правото на собственост са термини, които произхождат от римското право. Господстващото мнение определя собствеността като пълна власт върху дадена вещ. В основата на това определение лежи схващането на вещното право като правна власт върху една вещ.

Ако вещното право изобщо е правна власт върху вещ, собствеността трябва да се признае за право на пълна власт върху вещта. Не рядко обаче се счита, по-правилно е вещното право да се схваща като право да се иска от всички други хора да се въздържат от действия по отношение на дадена вещ.

В съвременното българско законодателство няма легално определение на правото на собственост. Бихме могли да определим правото на собственост като призната и гарантирана от закона възможност на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда с определена вещ и да иска от всички други лица да се въздържат от въздействие бърху нея.

Понеже собственикът може да иска от всички останали да се въздържат от въздействие върху вещта, и понеже от друга страна от него никой не може да иска да се въздържа и той от въздействие върху вещта, от това следва, че на собственика остава позволено да действа върху вещта по какъвто начин намери за добре. Тази именно възможност за собственика се акцентира винаги, когато се говори за собствеността, и тя обяснява господстващото схващане.

Така или иначе, собствеността и правото на собственост са сред основните елементи и понятия на вещното право, като цел на настоящата разработка е да направи анализ на спецификата на тези понятия, както да се анализират видовете собственост.

II. Съдържание на правото на собственост

Правото на собственост е основното и неограничено право във вещното право.

В България, това право е гарантирано от Конституцията на страната.

Собствеността е частна и публична, а частната собственост е неприкосновена. Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон. Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.

Правото на собственост е субективно право, даващо възможност на неговия носител да владее, да ползва и да се разпорежда с определена вещи да изисква от останалите правни субекти да се въздържат от действия спрямо тази вещ

Следоваатеелно, правото на собственост се състои от три групи правомощия, които има неговия носител - владение, ползване, разпореждане.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на собственост – съдържание и упражняване на собсвеност, видове собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.