Практическо обучение по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство
Финансово-счетоводен факултет

ДОКЛАД
за
проведено практическо обучение
в "X" ЕООД

Изготвил: Проверил:

Варна 2012 г.

I. Сведения за учредяването и регистрацията на дружеството

Търговското дружество "x" е учредено през м.Декември 2002 година като дружество с ограничена отговорност.

Дружествения капитал е в размер на 5000 лв. разпределен в 100 дяла по 50 лв.всеки дял. Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя както следва:

- Иван Иванов- 50 дяла - 2500 лв.

- Петър Петров- 50 дяла - 2500 лв.

През м. април 2005 г. СОС вписа в търговския регистър нови обстоятелства:

- Прехвърляне на дружествените дялове - Иван Иванов прехвърля 50 дяла на стойност 2500 лв. На Петър Петров;

- Освобождаване на съдружник -Иван Иванов;

- Едноличен собственик на капитала е Петър Петров ;

Стратегическите цели, които дружеството се стреми да постигне са преди всичко:

- Финансова стабилизация - необходимо да поддържа и увеличава рентабилността и растежа на дейността си, като по този начин тя ще заеме силни стратегически позиции на пазара на висококачествено и елегантно дамско бельо;

- Повишаване на конкурентоспособността - Конкурентните предимства, които ги отличават са актуални идеи за съчетаване на цветове, нови форми, по-голямо удобство и комфорт, качество на европейско ниво, богатата асортиментна гама, качеството на обслужване, от страна на високо квалифицирани продавач - консултанти, които могат да помогнат при избора на клиентите и не на последно място гъвкавите методи за разплащане и доставка, с които разполагат.

II. Структура на финансово - счетоводния отдел (Структурата на персонала е представена в Приложение № 3А)

Отделът се води от главен счетоводител. Цялата счетоводна документация се обработва от двама счетоводители. Те извършват оперативната работа и изготвят различни видове отчети и анализи за състоянието на дружеството.

Системата на управление в дружеството е децентрализирана. Дружеството е самостоятелно и само организира и ръководи дейността си.

1.Организация на документооборота

В "Х" ЕООД първичното отчитане се оповестява писмено в разработената предварително счетоводна политика на дружеството. Това е постигнато чрез пълно съгласуване с настоящата нормативна база. Типизирането на документите, т.е. уеднаквяването им по форма и съдържание е довело до използването на типичните първични носители на информация - хартиените.

Въз основа на специално разработен вътрешен правилник за документооборота, в"Х" ЕООД са регламентирани всички първични документи, които да се използват, както и тяхното движение между различните отчетни нива. Разглеждането им ще извършим чрез класификация на основните видове:

 Фактура за продажба на стокови запаси - чрез този документ се фактурират продадени запаси, оформя се според изискванията на ЗДДС и реквизитите на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводство за съставяне на първични счетоводни документи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практическо обучение по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.