Понятието "сигурност"


Категория на документа: Счетоводство


Понятието "сигурност" - тема 1

Понятието "сигурност" се определя по различни начини, като при неговото дефиниране се наблюдава и еволюционен аспект.Сигурността се дефинира като интерес от висш порядък, задължаващ към защитата на това, което е необходимо за благосъстоянието на гражданите на държавата.Една система като сигурността:
а) трябва да има способност да се съхрани, при промяна на средата, условията, обстоятелствата, от които тя зависи.
б) трябва да функционира и да се развива оптимално, т.е. при най-малкия разход на ресурси.
Сигурността може да се разглежда като комплексна потребност, като динамична устойчивост. Сигурността като научен предмет, обект на изследване, като категория и понятие постепенно навлиза в различни изследователски планове. За сигурност се говори в икономическата, политическата, социалната, информационната и други сфери.
Актуалността на проблема на сигурността, може да се обясни със следните основни особености на средата:
а) Само през първите десетина години от новото хилядолетие човечеството стана свидетел на терористични актове, повишаване на заплахите от такива актове, кибератаки, в това число и срещу правителствени системи, както и нарастване, вместо намаление на горещите конфликтни точки в света.
б) Въпреки наличието на антиглобални прояви, глобализацията продължава да дискредитира държавата, нейната власт, както и възможността на правителствата да се справят с организираната престъпност, с трансграничната престъпност /между гранични зони/, както и с редица локални недостатъци на системи за публично управление, корупция, нисък административен капацитет и т.н.
в) Социалните мрежи все повече изместват общуването лице в лице /face to face/. От една страна това улеснява комуникацията между хората, които са разделени на географски принцип, а от друга страна освен социалните проблеми, се раждат и проблеми на сигурност.
От няколко години се говори за кибертормоз, онлайн кражба на самоличност и др., които пораждат несигурност в личен аспект.
г) Навлизането на информационните технологии улесняват безспорно редица процеси, така например финансовите транзакции станаха по-бързи, фирмите нямат нужда от документация, а използват облачните услуги i-clouds. Електронната търговия, позволява бърза доставка и до най-трудно откриваемите търговски мрежи. Всичко това отвори поле за престъпни и нерегламентирани прояви, прояви на индивиди или групи индивиди обединени от някаква фикс идея. Тези процеси въведоха и нови професии или занимания, т.нар. хакери, хактивисти - лица, които извършват кибер атаки срещу корпоративни сайтове. Сигурността след първото десетилетие се превърна в сериозно предизвикателство за човечеството. Проблема с сигурността се усложнява и поради факта, че липсва обща дефиниция за това какво е сигурност.
д) Сигурността е абсолютен антипод на несигурността, т.е. на нестабилността, на риска, на заплахите. Може да се твърди, че сигурността в отделните категории и системи се приема по различен начин, т.е. национална сигурност се отличава от вътрешната сигурност, от военната сигурност. Това е предпоставка в публичните документи свързани със сигурността, да се дефинират различните нейни измерения.
Сигурността се разглежда като:
а) като система, т.е. визира се цялостност, йерархия и интегритет на отделните елементи на сигурността;
б) като процес, т.е. обезпечаването на сигурността, което не е еднократен акт и трябва да се извършва във времето;
в) като обект - сигурността се изследва от различни науки, като се започне от теорията на финансите и се стигне до психологията и екологията;
г) като компонент - сигурността е елемент на други системи, например сигурността е елемент на общата политика на държавата и на фирмата;
д) като благо - в крайна сметка сигурността по силата на обществения договор трябва да се осигурява от държавата за нейните граждани, в резултат на платените от тях данъци;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятието "сигурност" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.